Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vážení priatelia

Dovoľte, aby som sa Vám predstavil ako rodený Rendezák, ktorý býva v zemi Rendezskej už 57 rokov a vytvoril si k svojmu domovu zdravý lokálpatriotský vzťah, ktorý sa od detstva snažím prejavovať konkrétnymi aktivitami v zveľaďovaní životného prostredia, vytváraním a udržiavaním tradícií, pestrými akciami v spoločenskom, kultúrnom, športovom živote v bohatej histórii železničného Rendezu.

Vďaka vzácnej možnosti môcť publikovať na internetovej stránke račan.sk o tom čo sa deje a bude diať v mestskej časti Rendez – MČ Rača vo všetkých oblastiach života nielen každodenného, ale aj toho budúceho, chcem prinášať dostatočné a včasné servisné informácie pre obyvateľov Rendezu, aby boli občiansky informovaní, čo sa týka celkovej KVALITY ICH ŽIVOTA. Zároveň vás chcem motivovať, inšpirovať, aby ste svojimi tvorivými podnetmi, nápadmi, reálnymi projektmi cez svoje osobné aktivity si postupne vytvorili domácky vzťah k Rendezu ako k miestu, ktoré by sa pre vás nemalo stať iba nocľahárňou, ale naopak vašim skutočným domovom.

Chcem priniesť rubriky, ktoré by sa dotýkali kvality životného prostredia, aktivít v spoločenskom, kultúrnom, športovom živote, aktivít v charitatívnej oblasti, kde sa pomáha ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, morálne oceňovať ľudí, ktorí vykonávajú akékoľvek aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života, poznávanie histórie Rendezu, jeho osobností, oblasť sociálnu, školstva, bezpečnosť, doprava, obchod, služby, atď.

Verím a dúfam, že svojimi článkami sa mi podarí povzbudiť obyvateľov Rendezu a vytvoriť spätnú väzbu, aby sme spoločne dokázali navrhnutými riešeniami postupne zlepšovať Kvalitu života na Rendezi.

Na spoločný dialóg s Vami, vážení obyvatelia Rendezu, sa teší Váš Rendezák

Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára