Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

4.10.12
0
Vážený pán starosta, predkladám Vám poradie dôležitosti priorít investičných i neinvestičných akcií v MČ Rača – Východné (Rendez)...

Miestny úrad RAČA
Mgr. Peter Pilinský
starosta MČ RAČA
Kubačova ul. 21
831 06 Bratislava

Bratislava, 12.9.2012VEC: Požiadavky mestskej časti Východné (Rendez) v MČ Rača pre Celoročný finančný rozpočet na investičné akcie pre rok 2013.

MČ Rača od roku 1990 investovala v stavebných akciách ako sú vybudované autobusové zastávky v počte 9 ks (zámková dlažba + betónový podklad zvršku na zastávke + prístrešok), 5 chodníkov zo zámkovej dlažby v dĺžke priemerne 20 m, Rekonštrukcia kanalizácie na hlavnej komunikácii Dopravná ul., Rekonštrukcia bývalej základnej školy na Dom služieb (pošta, lekáreň, Rozličný tovar atď.) atď. Občania Východného (Rendezu) sú rovnako platcovia daní za byty v osobnom vlastníctve, nehnuteľnosti, garáže ako občania Rače, Krasnian preto zo zákona sa miestnym samosprávam určuje základná povinnosť „Zlepšovať kvalitu života občanov v mestských častiach t.j. aj Východnému (Rendezu). Zo zákona Mestským častiam vyplýva zákaz investovať do cudzieho majetku napríklad postavením nehnuteľností, ale nezakazuje opravy, rekonštrukcie takzvane hodnotovo priebežných stavebných akcií ako sú KS Impulz, rekonštrukcie príjazdovej cesty, dlažbového chodníka, oprava povrchu asfaltového ihriska atď. Občan je občanom nielen v čase volieb do samosprávy – starostu, poslancov, ale platením svojich daní prispievajú do finančného rozpočtu, kde stanoveným koeficientom – podielom z celkového výberu daní dostáva plné právo v splnení jeho verejných potrieb a požiadaviek.


INVESTIČNÉ AKCIE podľa dôležitosti priorít

2 INVESTIČNÉ AKCIE – MAGISTRÁT hl. m. Bratislavy

1) Kompletná rekonštrukcia cestnej komunikácie II. triedy na celom území Rendezu (Východného) MČ Rača v pásme od železničného priecestia t.j. Rendez – Rača – Šajby – Dopravná ulica až po viadukt Vajnory. Asfaltový povrch uvedenej hlavnej cesty som dokázal presadiť v roku 1990 len zhodou okolností, pri príležitosti návštevy Pápeža Jána Pavla II, kde moju požiadavku na predmetnú opravu hlavnej cesty II. triedy zrealizovali za 6 dní.
Súčasný stav kvality asfaltového povrchu hlavnej cesty je už najmä v jarných mesiacoch v absolútne dezolátnom technickom stave a je plný cestných výtlkov ohrozujúcich životy, zdravie občanov + osobný majetok ich áut. Z uvedených dôvodov URGENTNE žiadam o kompletnú rekonštrukciu cesty II. triedy v už uvedenom priestore celého Rendezu (Východného) MČ Rača.

2) Žiadam opäť viac ako URGENTNE o kompletnú rekonštrukciu cestného chodníka vedľa hlavnej cesty II. triedy súbežne od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica po koniec chodníka t.j. ulica Na Pasekách. Uvedený chodník nebol absolútne priebežne opravovaný od jeho realizácie v roku 1981 v akcii „Z“ a v súčasnosti je už na mnohých svojich miestach v dezolátnom technickom stave, plný výtlkov a už bezprostredne ohrozuje životy, zdravie občanov Rendezu (Východného) MČ Rača, najmä rodiny s malými deťmi – kočíky, starých ľudí atď. Z uvedených dôvodov opäť urgentne žiadam, aby sa tieto požadované dve INVESTIČNÉ AKCIE realizovali v roku 2013, aby sa tak konečne zrealizovali moje dlhoročné písomné žiadosti a stav hlavnej cesty a chodníka bol úspešne stavebne realizovaný ako dôležitej priority pre celoročný rozpočet Magistrátu hl. m. Bratislavy pre rok 2013.


Prioritná akcia č. 1
Stavebná realizácia vybudovania parkoviska pre osobné autá obyvateľov 162-bytovky na ulici Paseky v priestoroch za 162-bytovkou za garážami t.j. na pozemku račianskeho družstva z dôvodov súčasného kolapsového súčasného stavu absolútnej absencie nedostatku parkovacích miest a následnej častej neprejazdnosti príjazdovej cesty na ulici Paseky, ktorú spôsobujú parkujúce vozidlá, kedy najmä cez zimné obdobie nemôžu čistiace mechanizmy odpratávajúce sneh, autá záchrannej služby, sanitky, hasiči. Urgentne zo strany MČ Rača, jej príslušným oddelením treba začať pracovné rokovania s vlastníkom pozemku na odkúpenie stavebnej plochy parkoviska, následne vypracovať projektovú dokumentáciu a následne realizovať investičnú stavebnú akciu (v roku 2013 výberové konanie).

Prioritná akcia č. 2 pre celé Východné (Rendez)
1) ODVODNENIE PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE od dažďových vôd+ oprava asfaltovej príjazdovej komunikácie, ktorá sa priestorovo nachádza priamo pred vchodmi bytovky B1 až B5 Dopravná č. 7 až 49. V čase dažďov vznikajú na príjazdovej komunikácii veľké koncentrácie vody, ktoré znemožňujú pohyb najmä starším obyvateľom, matkám s deťmi ale i dospelým občanom k bytovkám a zároveň aj k občianskej vybavenosti. Odvodnenie kanalizácie riešiť trativodom, ktoré tu majú vhodné terénne podmienky na vsakovanie dažďovej vody.

Požadovaná suma: 40.000 € (cca 1.200.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 3
Stavebná rekonštrukcia krídla budovy Materskej školy Pri Šajbách pre využitie CENTRA AKTIVÍT detí MŠ Pri Šajbách – HERNE, KNIŽNICA, BÁBKOVÉ DIVADLO atď. – stavebné práce – priečkové úpravy, výmena okien, vymaľovanie a pod.
Budova MŠ Pri Šajbách disponuje svojim nevyužitým krídlom, kde boli v minulosti prevádzkované zdravotné ambulancie pre občanov Rendezu, ale dlhodobo aj v súčasnosti tieto zdravotné služby tu nefungujú. Dlhoročne ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača žiadam, aby tieto nefunkčné priestory boli urgentne dané po úprave pre potreby MŠ Pri Šajbách, kde citeľne chýbajú práve priestory pre voľno časové aktivity detí MŠ Šajby ako sú herne, knižnica, bábkové divadlo, kostymérňa, klub šikovných rúk a pod. podľa cieleného výberu pedagogických zamestnancov a vedenia MŠ Pri Šajbách. Krídlo budovy MŠ pre tieto uvedené aktivity potrebuje stavebné úpravy – nové priečky, výmena starých nefunkčných okien, vymaľovanie a pod. Ako člen školskej rady MŠ Pri Šajbách + člen stavebnej komisie dohodnem urgentné pracovné stretnutie medzi riaditeľkou MŠ p. Valentínovou a MÚ Rača stavebným oddelením Ing. Borovským a mnou, aby sa priamo na mieste posúdilo aké budú približné finančné náklady pre celú stavebnú akciu rekonštrukcie Centra aktivít detí MŠ Pri Šajbách.


Prioritná akcia č. 4
Vybudovať futbalové ihrisko s umelou trávou vo všešportovom areáli Sklabinská rovnakého typu ako je už v Rači na Tbiliskej a v Krasňanoch. Umiestnenie futbalového ihriska bolo už predstavebne vybraté a dohodnuté a je dôležitou chýbajúcou pohybovou aktivitou, ktorú už dlhoročne požadujú deti, mládež celého Východného (Rendezu) a je navyše systémovo vybratá na komplexné využitie rôznorodých športových aktivít v celom areáli Sklabinská, ktoré je dokázateľne početne využívané obyvateľmi Východného (Rendezu)
Požadovaná suma: 21.560 € (cca 650.000,- Sk)


Prioritná akcia č. 5
Rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská
Rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská vyžaduje kompletnú stavebnú rekonštrukciu, ktorá má v súčasnosti už 22 rokov a je športovo viacúčelovo využívaná pre pohybové športy obyvateľmi Rendezu t.j. volejbal, basketbal, futbal, nohejbal a najviac tenis.
Požadovaná suma: 10.000 € (cca 300.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 6
Vybudovanie hokejbalového ihriska na plácku bývalého antukového ihriska (vedľa basketbalového ihriska) t.j. položenie asfaltového podkladu a osadenie hokejbalových mantinelov. Hokejbal je druhý najviac využívaný šport na Rendezi, hrá sa tu rekreačná Rendezská hokejbalová liga od detí 6-15 až po mladých 18-38, celoročne.
Požadovaná suma: 16.600 € (cca 500.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 7
Rozšírenie chodníka (1 dlažbovou kockou 50x50) pri bytovke na Pasekách
Z dôvodov parkovania áut a následne blokovanie chodníka pre chodcov, mamičky s kočíkmi, starší ľudia, obyvatelia bytovky aby mali vytvorený aspoň minimálny priestor pre bezpečný prechod do svojich bytoviek
Požadovaná suma: 2.000 € (cca 60.000,- Sk ) možnosť získania starších kociek z Krasnian


Prioritná akcia č. 8
Dobudovanie prepojovacích chodníkov v sídlisku Pri Šajbách a zabudovanie ochranných cestných retardérov na príjazdových cestách v celom sídlisku Sklabinská
aby jeho obyvatelia mali zabezpečený prístup k svojim bytovkách
Požadovaná suma: 4.000 € (cca 120.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 9
Zabudovanie osvetľovacieho stožiara v strede športového areálu Sklabinská
ktorý najmä v zimnom období nemôžu využívať jeho návštevníci – športovci z dôvodov skorej tmy t.j. od 16,15. Rodičia, mladí ľudia dlhodobo žiadajú aby sa táto forma osvetlenia, aby bolo možné v jedinom takomto veľkom športovom areáli na Rendezi (Východnom) využívať voľný čas a zamedziť tak nežiaducim javom toxikománii, alkoholizmu, vandalstvu
Požadovaná suma: 6.600 € (cca 200.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 10
Vybudovanie asfaltového chodníka na existujúcom betónovom pre aktivity športovcov na kolieskových korčuliach,
ktorý sa polohovo nachádza v športovom areáli Sklabinská od sociálnej budovy okolo kopca späť pozdĺž celého areálu k sociálnej budove. Športovanie na kolieskových korčuliach je početne veľmi prezentovaný a obľúbený šport od detí, mládeže až po seniorov a je ďalšou vhodnou športovou aktivitou pre komplexné využitie celého športového areálu Sklabinská.
Požadovaná suma: 21.500 € (cca 650.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 11
Vybudovanie 16 minigolfových dráh v areáli športu Sklabinská v línii záhradiek (rôzne variabilné materiály)
Je ďalšou športovou aktivitou, ktorá je vhodná od detí, mládež, seniorov po celé rodiny,, partie atď. Minigolf je ďalšia športová aktivita, ktorá obsahovo pestro vypĺňa využitie športového areálu Sklabinská
Požadovaná suma: 6.600 € (cca 200.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 12
Zabudovať osvetlenie na Dome služieb na Dopravnej ulici, realizácia nutných opráv na budove (strecha, premaľovanie fasády budovy)
kde najmä v zimných mesiacoch popoludní už od 16,15 je skoro tma a priestory pred vstupom na Poštu, do obchodov – textil, fotoslužba, poisťovňa, lekáreň sú neosvetlené a obyvateľom Rendezu (Východného) - návštevníkom týchto prevádzok hrozí možnosť ujmy na zdraví (vykĺbenia, zlomeniny). Zároveň je tu aj faktor osobnej bezpečnosti nielen pre návštevníkov prevádzok ale aj samotných majiteľov týchto prevádzok, kde absencia osvetlenia vytvára možnosť pre potenciálnych páchateľov vykonávať kriminálnu činnosť. Realizovať nutné opravy na budove – strecha, premaľovanie fasády budovy Domu služieb.
Požadovaná suma: 5.000 € (cca 150.000,- Sk)

Prioritná akcia č. 13
Priebežná oprava cestných výtlkov pre celý rok 2010
Zabezpečovať bezpečnosť príjazdových ciest k bytovkách včasnou opravou výtlkov v priebehu celého roka
Požadovaná suma: 5.000 € (cca 150.000,- Sk)
  

Prioritná akcia č. 14
Rekonštrukcia – OPRAVA BUDOVY + STRECHA MŠ Šajby – 2013
V rámci finančnej pôžičky MÚ Rača urgentne zrealizovať stavebné práce potrebnej rekonštrukcie budovy + strechy MŠ Pri Šajbách pre plne funkčné prevádzkovanie MŠ Šajby v pedagogickom a výchovnom procese detí obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača v roku 2013.
SÍDLISKO ŠAJBY

1.       Dobudovanie športového sektoru v jednom mieste už jestvujúceho detského ihriska – ochranné siete na loptové hry, 2 šmykľavky, 2 preliezky, 2 kolotoče + plocha asfaltu pri kotolni na zabudovanie 2 basketbalových košov.
cca 6.000 € (cca 180.000,- Sk)
           
2.       Postupné dobudovanie smetných košov vo vnútri sídliska, kde je najväčšia koncentrácia stretu jej obyvateľov.
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)

3.       Dobudovanie lavičiek v oddychových častiach sídliska podľa dohody poslanci, obyvatelia – občianska rada.
cca 1.800 € (cca 55.000,- Sk)


STARÝ RENDEZ (Dopravná ul.) + SKLABINSKÁ (sídlisko)

1. Športový areál Sklabinská
Rekonštrukcia dvoch asfaltových ihrísk – popraskaný asfalt. Potrebný výrez a nový asfaltový náter (futbalová asfaltová plocha + basketbalové ihrisko)
cca 2.300 € (cca 70.000,- Sk)

2. Zabudovanie kapacitne chýbajúcich hojdačiek pre malé deti v detskom sektore v línii už existujúcich a 2 veľké hojdačky pre generáciu 13-18 ročných v zadnej časti sektora vedľa sociálnej budovy
cca 960 € (cca 29.000,- Sk)

3. Vybudovanie viacúčelovej futbalovej plochy z programu Ministerstva vnútra, športovej sekcie SR a MÚ Rača rovnakého typu ako je to na ZŠ Tbiliská t.j. umelá tráva, oplotenie, basketbalové koše atď.
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)

4. Oprava, resp. úplná výmena ochranných pletív na veľkej futbalovej asfaltovej ploche za bránkami, basketbalové ihrisko, tenisové (hokejbalové ihrisko), 2 hracie asfaltové plochy pri KS Impulz.
cca 2.000 € (cca 60.000,- Sk)

5. Zabudovať smetné koše podľa potreby pokrytia a stretov obyvateľov Starého Rendezu
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)

6. Zabudovať lavičky v oddychových zónach podľa potreby obyvateľov po dohode s poslancami
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)


ŠÚRSKA ULICA
Rekonštrukcia príjazdovej cesty cez celú Šúrsku ulicu medzi dvoma stranami individuálnej bytovej výstavby – asfaltový povrch je už v zlom technickom stave.
cca 5.000 € (cca 150.000,- Sk)

Opravy chodníka podľa potreby v celej dĺžke Šúrskej ulice
cca 2.200 € (cca 65.000,- Sk)


PASEKY
1. Rekonštrukcia prístupových komunikácii k bytovkám
cca 1.800 € (cca 55.000,- Sk)

2. Dobudovať prechod pre chodcov od zastávky autobusu na druhú stranu chodníka – zámková dlažba
cca 2.600 € (cca 80.000,- Sk)

3. Zabudovať lavičky v oddychovej zóne. Podľa potreby obyvateľov po dohode s poslancami.
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)


4. Zabudovať smetné koše podľa potreby pokrytia a stretov obyvateľov Starého Rendezu
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)


OSTATNÉ INVESTIČNÉ AKCIE pre celý Rendez (Východné)

Prioritná akcia č. 1
Doplnenie inventáru pre organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových akcií – stoly, stoličky, riady – alebo ich etapovite doplniť do potrebných počtov (pre cca 120 ľudí):


Nábytok + vybavenie kuchyne

spolu cca 5.660,- €
Veľké stoly
18-20 ks
cca 1.800,- €
Stoličky
100 ks
cca 3.000,- €
Vybavenie kuchyne:


Obrusy biele
30 ks
cca 210,- €

Športové potreby:

spolu cca 945,- €
Stôl na stolný tenis
2 ks
cca 270,- €
Stolnotenisové rakety
12 ks
cca 100,- €
Loptičky na stolný tenis
8 bal.
cca 10,- €
Šach
10 ks
cca 35,- €
Futbalové lopty
3 ks
cca 70,- €
Volejbalové lopty
3 ks
cca 60,- €
Gulečníkové stoly
2 ks
cca 400,- €

Elektronika:

spolu cca 8.700,- €
Nový televízor
1 ks
cca 500,- €
Video
1 ks
cca 100,- €
DVD prehrávač
1 ks
cca 100,- €
Počítače
8 ks
cca 8.000,- €


(krúžok počítačov pre deti a mládež bude viesť Rendezská skupina)

KS Impulz je jediným styčným bodom kultúry, spoločenského a športového vyžitia z výhodou okolitého športového a oddychového areálu (2 asfaltové plochy + parčík so 14 lavičkami), kde sa dá účinne preventívne predchádzať vhodnými pestrými aktivitami proti drogám, alkoholizmu, kriminalite mladých. KS IMPULZ k tomu potrebuje nevyhnutné materiálno technické vybavenie, ktoré tu celé roky boli absolútne zablokované (televízor má 22 rokov, hudobnú aparatúru dodali miestny poslanci, rovnako ako knihy obyvatelia Rendezu atď.) a bez ktorých sa nebude dať účinne pritiahnuť najmä mladých ľudí, znovu sa musí vytvoriť tradícia miesta, kde sa budú môcť vzdelávať, športovať, zabávať, tráviť s partiou rovesníkov vhodne svoj voľný čas.
Ako miestny poslanec žiadam v mene týchto mladých ľudí, ale aj seniorov aby sa v rámci finančných možností MČ Rača postupne KS Impulz materiálno technicky vybavil a bol prirodzeným ťahákom, istotou, že tu budú mať svoj tzv. druhý domov.


2) Ochranný zabezpečovací systém budovy KS Impulz napojený na políciu
cca 1.000,- €


1. KULTÚRA
Vyčlenenie finančných prostriedkov na vydanie informačného bulletinu základných informácií – vznik Rendezu, počet obyvateľov, miestne dominanty, historické budovy + Národného železničného parku

2. KS IMPULZ
Ako jediné kultúrne – spoločenské – športové zariadenie, ktoré zabezpečuje možnosti osobného vyžitia občanov Rendezu (Východného) vo svojom voľnom čase (nedisponujeme žiadnym iným priestorom, školou, či iným vhodným priestorom). Požadujeme adekvátne finančné vyčlenenie prostriedkov, ktoré by zabezpečovali základné spoločenské – kultúrne – športové akcie: napr. stavanie Mája, úcta k starším, letné koncerty, spoločenské akcie – umelci s krátkym programom, cvičenie žien a ďalšie, ktoré sú uvádzané v celoročnom pláne kultúrnych, spoločenských, športových akcií pre rok 2013.
NEINVESTIČNÉ AKCIE

1) BANKOMAT (druhý v sídlisku Pri Šajbách)
Vyvolať rokovanie s bankovými inštitúciami o možnosti zriadiť službu BANKOMATu v sídlisku Šajby, kde je v súčasnosti až 1220 obyvateľov – v priestore budovy Vojenských stavieb t.j. administratívnej budove alebo v súčasnej ubytovni VS + DOM SLUŽIEB na Dopravnej ul., budova RUBIKON, Internát VŠ právnickej (Dopravná 50), Policajná akadémia, Potraviny – v súčasnosti cca 5200 obyvateľov bez tejto bankovo – finančnej služby.


2) Dotiahnuť už začaté pracovné rokovanie s Dopravným podnikom (riaditeľ Ing. Weigl, námestník Ing. Kajdi + poslanci MČ Rača Rendez – Sekerka, Jakab, Krajčovičová, Novotná – február 2008) a presadiť autobusovú linku č. 56X do centra mesta – Trnavská ul.(ako linka č. 53) z dôvodov ušetrenia osobného produktívneho času občana Rendezu (Východného), bezpečnosť atď. Zároveň vhodne časovo primerane upraviť linku č. 52 aby dostatočne, najmä v rannej a poobednej špičke rozviezla občanov Východného (Rendezu) do práce, za službami, spoločenskými aktivitami. Linku č. 54 predĺžiť do Rače na Nám. A. Hlinku po nastavení železničného priecestia zo strany račianskej železničnej stanice. Urgentne písomne požiadať o obnovenie Integrovanej železničnej dopravy zo strany Magistrátu hl. m. Bratislavy na železničnú stanicu Predmestie, Filiálka, Hlavná stanica, Petržalka.
MČ Rača – starosta, vyvolať pracovné rokovanie so ŽSR, Magistrátom hl. m. Bratislavy o realizácii projektu Bratislavskej integrovanej dopravy t.j.

-          Rendez – Predmestie - Filiálka a späť,
-          Rendez – hlavná stanica - Lamač - Devínska Nová Ves a späť
-          Rendez – Petržalka a späť
-          Rendez – Podunajské Biskupice a späť

Systémom: ŽSR – motorový vlak, MHD Bratislava – električky, autobusy zapojiť aj Raču a Vajnory.


3) Dotiahnuť rokovanie o finančnom a majetkovo právnom prevode Športového areálu Sklabinská o výmere 2 ha do majetku MČ Rača. Sľubovaný a administratívne už pripravený prevod formou za symbolickú 1,- Sk za m2, neskôr 48,- Sk/m2. Areál bol dokázateľne budovaný od roku 1982 ObNV III. v akcii „Z“ ako náhrada za zbúranie areálov univerzálneho veľkého ihriska Škvarky a Veľkého detského parku, ktorý mal rovnako slúžiť ako oddychovo športový areál pre občanov Rendezu. Občania Rendezu tu odpracovali zdarma stovky brigádnických hodín a TJ Real Rendez športový klub, sa zdarma stále stará o čistotu a poriadok v areáli. Bol detailne vypracovaný list s argumentmi, faktami, odôvodneniami pre Ministerstvo vnútra adresovaný na ministra p. Kaliňáka, nominanta Smeru - Sociálna demokracia prečo a z akých dôvodov má byť realizovaný prevod Športového areálu Sklabinská od Ministerstva vnútra za symbolickú 1,- Sk/m2 do majetku obce MČ Rača. Je nutné osobné rokovanie starostu MČ Rača p. Zvonára s ministrom vnútra p. Kaliňákom pre pružné vybavenie tejto záležitosti.


4) Majetkovo právne začať konanie cez právnu firmu, alebo právnikov MČ Rača o opätovné získanie, majetkovo právne vlastnenie Detského ihriska Dopravná ulica, ktoré bolo zriadené obyvateľmi Rendezu v roku 1957 a postupne dobudované až do roku 1965 – 67. Detské ihrisko spravoval priebežne Magistrát hl. m. Bratislavy a neskôr od roku 1980 MÚ Rača, ktorý tu postupne vybudoval kompletnú sociálnu budovu (voda, odpad, elektrina), 2 veľké betónové pieskoviská, asfaltové ihrisko na pohybové hry, 2 bloky prevažovacích hojdačiek, stromovú výsadbu v zadnej časti + plot.
Neodôvodnený nárok Rubikonu s.r.o. (p. Vandrášek) bol súdne napadnutý MÚ Rača ako neoprávnený (tvrdenie, že detský park bol stavebný dvor a patrí k Rubikonu). Miestni obyvatelia tu brigádnicky odpracovali stovky hodín, mnohí tu prežili detstvo, mladosť a žijú ešte aj prví budovatelia tohto detského parku (p. Eduard Wenzl, Malík, Mučka atď.). Žiadame zásadne a neodkladne vykonať všetky právne úkony aby tento Detský park v strede Rendezu opäť slúžil rodinám s deťmi a zároveň aj ako vhodne umiestnená oddychová plocha.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. LAVIČKY
Zabudovať 16 lavičiek v oddychových zónach celého Rendezu (Východného). Zároveň rekonštruovať jestvujúce lavičky výmenou latiek, ochrannými nátermi. Uvedené akcie budem koordinovať s oddelením Územného rozvoja – presné určenie miesta.

2. SMETNÉ KOŠE
Zabudovať 14 smetných košov, ktoré by postupne vykryli styčné miesta, kde ešte smetné koše nie sú a kde je prirodzený pohyb obyvateľov za občianskou vybavenosťou, zastávky, športové zariadenia, obytné priestory atď. Miesta umiestnenia určím po dohode s oddelením Územného rozvoja.
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)

3. STOJANY PRE PSOV
Zabudovať 12 stojanov so sáčkami na psie exkrementy (v súčasnosti len 4 koše), ktoré sa podľa potreby t.j. koncentrácia pohybu psov rozmiestnia na územní Rendezu (Východného) t.j. Šajby, Sklabinská, Starý Rendez, Paseky. Zároveň rozmiestniť podľa dohody s poslancami tabuľky pre zákaz venčenia a pohybu psov (priestory bytoviek, športové, detské ihriská, oddychové zóny atď.
cca 1.660 € (cca 50.000,- Sk)

4. Pre celé Východné (Rendez) kvartálne (najlepšie mesačne posledné 3 dni v mesiaci) pristavenie veľkoplošných kontajnerov v počte 6 ks – pre zamedzenie divokých skládok. Ľudia pozitívne reagujú na poskytnutie možnosti pristavenia kontajnerov, možnosť usmernenia odpadov, ochrana životného prostredia
cca 2.600 € (cca 80.000,- Sk)

a) Ochrana zastabilizovaného obytného územia lokality Východné (Rendez) proti výstavbám a výrubu stromov, krovín tam už existujúcej zelene
Urgentne žiadame v mene mnohých obyvateľov Východného (Rendezu), aby ste dodržiavali volebný sľub pre Komunálne voľby z roku 2010 do MČ Rača na starostu a dali čo najurgentnejšie nechať vypracovať „Zonálnu územnú štúdiu“ (stanovenie územných plánov) a zabránili tak právne a účinne ďalším developerským plánom na výstavby v už zastabilizovaných obytných územiach t.j. zabránilo sa tak ďalšiemu nezmyselnému stavebnému zahusťovaniu našich sídlisk v miestnej časti lokality Východné (Rendez) MČ Rača. Dodržte svoj volebný sľub, že „Podporíte len také projekty výstavby, ktoré zachovajú kvalitu života súčasne tam žijúcich obyvateľov“, teda tým aj obyvateľov časti Východné (Rendez) MČ Rača

b) Žiadosť o účinné opatrenia zo strany MÚ Rača k ŽSR, aby sa prevádzkovo úplne zamedzilo možnému vzniku ekologických havárií t.j. úniku jedovatých a horľavých látok zo železničných cisterien v železničnej stanici Bratislava – Východ
Urgentne žiadame v mene mnohých obyvateľov Východného (Rendezu) o „Adekvátne účinné riešenie“ zo strany MÚ Rača, aby operatívne písomne požiadali ŽSR o úplne prevádzkové zamedzenie možnosti vzniku ekologických havárií zo železničných cisterien v koľajisku železničnej stanice Bratislava Východ, kde sa nachádzajú životu a zdraviu nebezpečné jedovaté a horľavé látky (napr. Fenol) ktoré môžu životne paralyzovať celú lokalitu Východné (Rendez). Žiadame spolu s obyvateľmi Východného (Rendezu) aby sme boli písomne podrobne informovaní aké bezpečnostné opatrenia boli zabezpečené zo strany starostu MČ Rača a obsah výsledného rokovania medzi MČ Rača a ŽSR bol celý zverejnený v Račianskom výbere.

c) Žiadame opäť obnoviť „Kvetinovú výzdobu v závesných kvetináčoch na osvetľovacích telesách“ v lokalite Východné (Rendez), ktorú som ako poslanec pomáhal presadiť formou žiadosti na komisii, rade, pléne MZ Rača a ktoré sa stali estetickým a oživujúcim prvkom pre zveľadenie a skrášľovanie ulíc a námestí v lokalite Východné (Rendez).

d) žiadame opäť urgentne obnoviť pravidelné pristavovanie veľkoplošných kontajnerov systém jar - jeseň na Rendezi, kde sa dokázalo že je veľkou systémovou chybou zrušenie tejto služby pre potreby a požiadavky obyvateľov MČ Rača – Rendez z dôvodov ich finančných nákladov, absencie možnosti odvozu odpadu.

- Sezónne podľa potreby kosiť zelené plochy v priestoroch sídliska, pre potreby zdravého životného prostredia + už dohodnuté priestory vedľa rigolov hlavnej komunikácie z obidvoch strán (vstupné brány na Východné) do sídliska Šajby, sklady, plot areálu športu Sklabinská, zákruta ubytovne železničného vojska. Rešpektovať skutočnosť, že tu nie je len problém estetický, výchovný, ale najmä zdravotný t.j. značný výskyt alergických burín, podľa vegetácie pravidelne kosiť, vstupná brána na Východné. Argumenty MÚ Rača, že po 20 rokoch kosenia všetkých trávnatých verejných plôch už bude kosiť len pozemky, ktoré vlastní alebo má v správe odporuje skutočnosti, kde pri komunálnych voľbách si nevolíme zástupcov ŽSR, ministra vnútra, rektora Policajnej akadémie, vlastníkov tu sídliacich firiem, ale volíme si starostu MČ Rača ako správcu vecí verejných, kde cez svoje dane (mestské, miestne) si financujeme verejnú službu t.j. kosenie verejných trávnatých plôch.

- Sezónne dodávanie stromového fondu (lipy, javory, borovice, kríky, dreviny) - brigádnickou formou si ich občania svojpomocne vysadia: Lesná škôlka p. Kunert, miesto dodania – Sekerka, Dopravná 27, Ternény – Pri Šajbách č. 24, Oravec – Pri Šajbách č. 26

- Vyrubovanie, orezávanie suchých stromov po celom Východnom pracovnou skupinou p. Kunerta.

- Zriadenie pracovnej čaty (1+2) pre časť Východné (Rendez) počas celého kalendárneho roku pre vykonávanie čistoty, poriadku, postupných prác v životnom prostredí podľa zápisu, ktorý vykonáme my poslanci s pánom prednostom alebo pracovníčkou výstavby a životného prostredia. Pracovná čata by raz týždenne napr. štvrtok (4-5 pracovníci podľa rozsahu práce) systémovo odstraňovala nedostatky a potreby životného prostredia na Východnom. Žiadosť chápem ako prioritnú, dôležitú pre ďalší kvalitatívny rozvoj Východného v životnom prostredí, nakoľko v súčasnosti prevádzkovaný systém údržbou zelene funkčne nepokrýva zelené plochy (trávniky) aby boli všetky kosené, priebežne orezávané konáre stromov atď.

Pre kontrolu konkrétnych akcií a riešení problematiky životného prostredia, stavebných akcií žiadame vyčleniť styčného pracovníka. Spolupráca by fungovala formou obhliadky celej lokality Východné a zaevidovaním problémov cez zápisnicu sa prijmú konkrétne návrhy a realizácie na ich riešenia. Pri stavebných akciách žiadam prítomnosť poslancov v akej kvalite sa preberajú kolaudačne akcie a ako sa dodržiavajú možné sankcie pri konečnom odovzdaní diela.

Náhle divoké veľké skládky + odstraňovanie auto vrakov operatívne odstrániť podľa miesta určenia a dohody s poslancami. Zodpovední poslanci + p. Kunert

Vegetačne t.j. jar – jeseň dodať z oddelenia údržby a zelene (p. Kunert) stromy – lipa, javor, živý plot atď., kríky na potrebné udržiavanie stromového fondu v celej lokalite Východné (Rendez)


Vážený pán starosta,

predkladám Vám poradie dôležitosti priorít investičných i neinvestičných akcií v MČ Rača – Východné (Rendez), ktoré sú rozdelené ako priority pre celé Východné (Rendez) tak aj podľa sídliskových častí (Šajby, Starý Rendez –Sklabinská sídlisko, Šúrska, Paseky). Realizovaním uvedených akcií by sa podarilo vyrovnávať deficit občianskych vybaveností oproti Rači, Krasňanom, kde Rendez (Východné) svojou nevýhodnou geografickou polohou (železnica) je v nevýhode a občania sú nútení za mnohými službami cestovať mimo lokalitu. Veríme a dúfame, že akceptovaním predloženého návrhu investičných a neinvestičných akcií pre rok 2013 sa nám podarí postupné zlepšovanie kvality života občanov v lokalite Rendez (Východné).
           
S úctou za pochopenie ďakujem.

Vypracoval: Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača - Východné (Rendez)

Na vedomie:

Ing. Jana Pešková – prednostka MÚ Rača
Ing. Virsíková – oddelenie územného rozvoja

0 komentárov:

Zverejnenie komentára