Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.3.13
4
Miestny úrad v Rači

Ing. arch. Iveta Virsíková
Oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku

Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 4.3.2013

VEC: Pripomienkové konanie k návrhu „Urbanistickej štúdie Rendez“
1) Zásadný NESÚHLAS na plánovanie výstavby obytných domov – domu na pozemku parcely registra „C“ čísla 4784/145 + 4784/215 k.ú. Bratislava-Rača, lokalita Rendez (Východné) ako dlhoročne zastabilizovaného obytného územia – STARÝ RENDEZ
2) Zásadná PODMIENKA začatia výstavby na PASEKÁCH cca 69 - 73 rodinných domov je bezpodmienečne PRVOTNÉ vybudovanie NOVÉHO CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ŤAHU – ŤAHOV smerom Rendez – centrum mesta a späť.

Občianske združenie RENDEZ (právne registrované 23.6.2011) v pripomienkovom konaní k „Urbanistickej štúdii RENDEZ“
K BODU 1)
Zásadne NESÚHLASÍ s návrhom plánovanej výstavby obytných domov – domu na pozemku parcely registra „C“ čísla 4784/145 + 4784/215 k.ú. Bratislava-Rača, lokalita Rendez (Východné) z dôvodov ako dlhoročne už zastabilizovaného obytného územia t. j. STARÉHO RENDEZU Dopravná ulica č. 7-49, 2-20, kde sa na tomto pozemku v súčasnosti nachádza STROMOVÝ FOND – 54 stromov a krovín v celkovej spoločenskej hodnote 33 338 Eur podľa tabuľky A (názov drevín, obvod kmeňa, spoločenská hodnota + príslušné indexy), ktoré vytvárajú dôležité ŽIVOTNÉ PODMIENKY pre celkovú OCHRANU KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (čistota vzduchu) + možnosti prepotrebnej nedostatkovej zelene, oddychovej zóny jej obyvateľov.
A) MÚ Rača – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku už v roku 2008 na žiadosť vtedajšej firmy „KORUNY Reality a.s. Hatalova 12/A, Bratislava“ pre ich investičný zámer výstavby viacpodlažnej budovy na uvedenom pozemku parcely registra „C“ 4784/145 + 4784/215 k.ú. Bratislava-Rača, lokalita Rendez (Východné) dalo vyjadrenie pod vedením vtedy poverenej architektky Ing. Virsíkovej – SÚČASŤ ÚZEMIA JE DEFINOVANÉ AKO „STABILIZOVANÉ OBYTNÉ ÚZEMIE“, kde je dôležitá predovšetkým KVALITA PROSTREDIA – PREVÁDZKOVÁ KVALITA pred nielen KVALITOU ZÁSTAVBY. Stabilizácia novej zástavby v už dlhoročne zastabilizovanom území vonkajšieho miesta musí BYŤ predmetom riešenia územnoplánovacích dokumentáciách zóny II. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná už o DLHOROČNE ZASTABILIZOVANÚ ZÓNU t. j. Dopravná ulica č. 7-49, Dopravná ulica č. 2-20.
B) Zásadný nesúhlas obytnej zóny Dopravná ul. č. 7-49, 2-20 na Rendezi (Východnom) MČ Rača s odporúčanou výstavbou OBYTNÝCH DOMOV podľa návrhu Urbanistickej štúdie na pozemkoch parcely č. 4784/145 k.u., kde sa v súčasnosti nachádza 54 stromov + krovín a ktorý plní týmto funkciu nielen čistenia vzduchu od exhalátov, ale je aj dôležitou dlhoročnou zelenou ODDYCHOVOU ZÓNOU pre tam žijúcich obyvateľov. Výstavba OBYTNÝCH DOMOV (DOMU) absolútne nerešpektuje skutočnosť, že hlavná cesta sa nevýhodne polohovo nachádza len cca 9-10 m od obytných domov Dopravná 7-49, 2-20 a ktorá v súčasnosti je neúnosne maximálne preťažená veľkou frekvenciou áut, ktoré produkujú veľké koncentrácie škodlivých látok pre zdravie človeka v podobe prachu, exhalátov, plynov, hluku. Navyše 20-30 metrov od obytných bytoviek je prevádzka nákladnej železničnej dopravy, ktorá nárazovo rovnako produkuje škodlivé látky zo svojej činnosti. Viac ako neúnosným problémom je v súčasnosti aj možnosť parkovania (statická doprava), kde mnohé rodiny majú bežne 2 autá a v čase ranných a večerných hodín už mnohé osobné autá nemajú kde parkovať a ničia aj tie malé kúsky zelene pred bytovkami. V čase rannej a popoludňajšej špičky v cestnej doprave je hlavná cesta – Dopravná ulica nielen neúmerne dopravne preťažená, ale pri čoraz častejších malých dopravných nehodách v tomto úseku pri šírke cesty 6,60 – 6,80 metrov (Dopravná ulica) je priepustnosť cestnej dopravy úplne paralizovaná, lebo Rendez (Východné) disponuje len touto jednou funkčnou cestou. Pri možnom náraste obyvateľov už teraz nie je kde parkovať, vznikajú dopravné kolízne situácie, počet obyvateľov v obytnej zóne Dopravná ul. č. 7-49, 2-20 je neúmerný voči voľným zeleným plochám, ktorých je tu akútny NEDOSTATOK. Kvalita života ľudí na Rendezi je už v súčasnosti, čo sa týka dopravy MHD smerom do mesta a z mesta za prácou maximálne nevyhovujúca, nedisponuje priamym autobusovým spojom do centra mesta, nízky počet služieb, obchodu, absencia Základnej školy, deti cestujú denne do Rače, Krasnian do školy, nemáme tu detského lekára, rodičia za všetkými lekárskymi službami musia cestovať MHD. Súčasný stav je neúnosný, pohybujúci sa na HRANE ÚNOSNOSTI, pri náraste obyvateľov by sa ZÁVAŽNE ZNEHODNOTILA KVALITA ŽIVOTA VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH PROBLEMATICKÝCH UKAZOVATEĽOCH.
C) Výstavba je maximálne nevhodne situovaná v už dlhodobo zastabilizovanom obytnom území Starého Rendezu čo rešpektovali aj ŽSR, ktoré zablokovali svoj pôvodný stavebný zámer aby tu postavili bytovky pre svojich zamestnancov z dôvodov, že každé obytné územie aj táto uvedená Dopravná 7-49, 2-20 je počtom obyvateľov už za hranicou únosnosti t.j. zastavaná obytná plocha voči zeleným plochám, možnostiam parkovania, priepustnosti dopravy, možnosti zelených oddychových zón, preťaženosť hlavnej cesty Dopravná ulica najmä v čase ranných a popoludňajších špičiek.
D) Spodné vody na Rendezi (Východnom) sú pravidelne veľmi vysoké, preto ŽSR má v činnosti 24 hodín veľké vodné čerpadlo, lebo spodné vody pri náhodnom výpadku tohto vodného čerpadla okamžite zaplavujú pivnice obytných bytoviek Dopravná 7-49, 2-20, Dom služieb a pod. Táto závažná skutočnosť, večne prítomnej vysokej hladiny spodnej vody by pri akejkoľvek stavebnej činnosti ešte viac zhoršila situáciu práve tu existujúcich obytných domov ešte vyššou jej hladinou vody.
E) Rendez je dôležitá súčasť Železničnej histórie nákladnej dopravy, kde práve areál Starého rušňového Depa bol v roku 2010 zaregistrovaný do PAMIATKOVEJ ZÓNY a každoročne sa tu koná (už 13. ročník) „Celoslovenský historický zraz železničných vozidiel“ a postupným budovaním sa tu plánuje úplné dobudovanie Slovenského národného železničného parku. V areáli Starého rušňového Depa je množstvo zrekonštruovaných pôvodných historických budov postavených v typickom Rakúsko Uhorskom stavebnom železničnom štýle. A práve Starý Rendez, jeho obytná časť na Dopravnej ulici č. 1-49 , 2 staré budovy Personálnych Kasární je zároveň jedinečným dokumentom zachovania pôvodného architektonického charakteru tej ktorej stavebnej etapy od konca 19. storočia – roku 1920 polovice 40-tych rokov 20. storočia, respektíve druhej polovice 20. storočia. Súbor obytných domov č. 7-49 tvorí napriek časovému rozpätiu výstavby viac ako 100 rokov jednotného urbanistického celku. Sú pozoruhodným, nesmierne vzácnym historickým svedectvom architektúry železničiarskych bytových domov nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Akákoľvek nová výstavby v línii týchto železničiarskych domov, bytoviek by ZNEHODNOTILA toto vzácne svedectvo Železničiarskej historickej architektúry.
F) Zámerom Urbanistickej štúdie a následnej VÝSTAVBY OBYTNÝCH DOMOV, DOMU stavebným investorom sa NEREŠPEKTUJE najdôležitejšia hodnota každej občianskej spoločnosti a tou je „KVALITA ŽIVOTA JEJ OBYVATEĽOV“, kde stavebná spoločnosť chce len čo najviac zhodnotiť svoj komerčný stavebný zisk, napriek uvedeným dokázateľným argumentom, ktoré jasne svedčia o tom, ako by sa značne znehodnotili životné podmienky – prostredie pre tam žijúce deti, rodiny, starých ľudí. Ústavné právo na slobodné podnikanie NEMOŽE BYŤ spoločensky dôležitejšie ako právo skupiny ľudí na svoju kvalitu života.

K BODU 2)
Zásadnou PODMIENKOU ZAČATIA VÝSTAVBY PROJEKTU PASEKY – cca 69 - 73 rodinných domov je PRVOTNÉ VYBUDOVANIE NOVÉHO CESTNÉHO ŤAHU – ŤAHOV smerom varianty Rendez – centrum mesta a späť.
Súčasný stav hlavnej cesty II. triedy cez Rendez, kde je priemerná šírka cesty 6,6 – 6,8 metra a pri maximálnom súčasnom dopravnom preťažení autami do Rače – Vajnor, železničný viadukt do mesta, je už často nepriepustná a pri dopravnej nehode prichádza k úplným dopravným kolapsom. Pri náraste počtu obyvateľov, ale logicky ja ich osobných áut, čo by súčasný stav cesty II. triedy už dopravne , priepustne nezvládol.

Občianske združenie RENDEZ je presvedčené, že pán starosta MČ Rača Mgr. Pilinský DODRŽÍ SVOJ dôležitý VOLEBNÝ SĽUB: „Ochránime životné prostredie, zeleň pred bezohľadnými stavebnými developermi, pred ich bezohľadnými zástavbami (výstavbami) v už zastabilizovanom území. Budeme bojovať proti nezmyselným projektom zahusťovania výstavbou polyfunkčných objektov v už existujúcich zabývaných lokalitách. Pri plánovaní a povoľovaní novej výstavby budeme klásť najvyšší dôraz na „Ochranu existujúcej zelene“ v urbanistickým lokalitách. Budeme podporovať len také projekty, ktoré zachovajú TO ČO ROBÍ LOKALITU LOKALITOU a zároveň neznižuje „Kvalitu bývania“ súčasných obyvateľov.“
Tieto myšlienky súčasného starostu MČ Rača Mgr. Pilinského plne, všetci obyvatelia Rendezu maximálne podporujeme a preto v tomto duchu ochrany KVALITY ŽIVOTA, BÝVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zásadne nesúhlasíme s akoukoľvek výstavbou obytných domov, budov na pozemku parcely registra „C“ číslo 4784/45 k.ú. Bratislava Rača, lokalita Východné (Rendez) MČ Rača, kde sa na nich navyše nachádza dlhoročný stromový fond 54 stromov, krovín, ktorá je súčasťou zelenej oddychovej zóny. Uvedené argumenty, fakty boli aj potvrdené vôľou občanov formou PETÍCIE 255 podpisov v roku 2010, kde Petícia bola zaslaná kontrolórovi MČ Rača cez podateľňu a následne prerokovaná aj na MZ Rača.

S úctou za Občianske združenie RENDEZ

SEKERKA Cyril – predseda
HALADÍK Miroslav - podpredseda

4 komentárov:

 1. Navrhujem toto. Nepustit do budovy Obecneho domu Martina Jonu. Rozviazat s nim pracovnu zmluvu. Aj ked v jeho pripade slovo pracovna nieje na mieste. Zamedzit mu styk so stavebnym oddelenim a pani ing.arch.Virsikovou. A cuduj sa svete bude po developeroch v Raci. Pan Sekerka ja viem,ze vy ste to vedel o com boli volby 2010 cize o byte,obchode,uvere,odpustani dlhov,stahovani sudnych sporov,dotaciach a zahradach a samozrejme o neskutocnej bezbrehej vystavbe a zahustovani. Vam to nikto nedava za vinu. Nebojte sa,Rendezaci sme s vami. Vela zdravia,drzte sa a dakujeme. S uctou Irenka.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. ZA takuto urbanizaciu sa mozeme podakovat panovi ignorantovi starostovi a vsetkycm jeho zmanipulovanym a oklamanym volicom.
  Chceli ste zmenu? Nech sa paci dostali ste ju a teraz my,co sme so svojim hlasom vo volbach nalozili s rozumom budeme doplacat na nezodpovednych. Vynikajuco.. a pan Sekerka, mate moje uznanie a podporu.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. ako moze nejaky pan Sekerka kt. nema spravania, nedokaze stylizovat sam text, nema ani VS vzdelanie, 20rokov uspesne manipulovat volicov?
  Takymito velmi dobre stylizovanymi peticiami, kt sa vzdy dostanu na povrch tesne pred volbami, ale realne p. poslanec po uspesnom opat zvoleni zase nic nespravi, lebo SA NEDA-NESCHOPNY CLOVEK. Pritom riesenie dopravnej situacie na Východnom je jednoduché, napr. osadenim znacky zakaz vjazdu vs nakladnych vozidiel smerom od ulice Na pasekách do Rače. Ale na to treba trosku rozmyslat a to boli

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Takyto nazor ma len neschopny clovek, a VS nie je patent na rozum. Tento anonym ma asi klapky na ociach a vidi len to co on chce a nevie o potrebe a pomeroch ostatnych ucastnikov nic. Odpoved pre anonyma, len anonym.

  OdpovedaťOdstrániť