Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Miestny úrad  RAČA                                                     
                                                                                             
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                               
Starosta MČ RAČA                         

Kubačova ul.  21                                                                                            
831 06 Bratislava                                                                                           


                                                                                                                             Bratislava, 8.2.2016


VEC: Realizácia celkového dobudovania športového areálu Rendezu – Sklabinská športovými plochami ihrísk v roku 2016-2018


Vážený pán starosta MČ Rača, dovoľ aby som ti predložil svoj poslanecký návrh /konzultovaný s odborníkmi/ na celkové komplexné dobudovanie areálu športu Rendezu – Sklabinská, kde na ploche 2 ha je cielene zhodnotená jeho využiteľnosť  maximálnym záberom pre všetky športové aktivity zohľadňujúce  všetky vekové kategórie od detí – mládeže – seniorov. V súčasnosti je vybudovaný tento stav športových plôch – ihrísk:
1)      DETSKÝ  SEKTOR – cielene samostatná plocha
2)      BASKETBALOVÉ ihrisko – asfaltový povrch
3)      MINIFUTBAL – ihrisko /nohejbal, tenis, hádzaná/ - asfaltový povrch
4)      TENISOVÁ STENA – nácvik pohybových loptových hier
5)      KOPEC – zemina navážaná v 2 etapách /zimné sánkovanie, leto cyklokros, beh/
6)      BETÓNOVÝ CHODNÍK – DRÁHA – beh, bicykel, kolieskové korčule,
7)      SOCIÁLNA BUDOVA – 2 WC, pitná voda – otvorené denne apríl-október
Návrh investičných akcií na celkové dobudovanie využitia celého areálu športu RENDEZ – SKLABINSKÁ a oprava už existujúcich športových ihrísk:
1/Vybudovať minifutbalové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi, oplotením v areáli športu obyvateľov Rendezu Sklabinská

Žiadam o dlhoročne naplánovanú investičnú akciu „Vybudovanie  futbalového  ihriska s umelou trávou, mantinelmi, oplotením“  rovnakého typu ako  je už v Rači na Tbiliskej a v Krasňanoch. Umiestnenie futbalového ihriska bolo už predstavebnepriestorovo vybraté a dohodnuté so športovým oddelením MČ Rača  a je dôležitou chýbajúcou pohybovou aktivitou, ktorú už dlhoročne urgentne požadujú najmä deti a mládež celého Východného /Rendezu/ pre jeho vyhovujúci mäkký povrch umelej trávy, namiesto len tvrdého asfaltu, kde prichádza navyše k častým úrazom a poškodzovaniu ich pohybového aparátu. Ihrisko s umelou trávou a oplotením  je navyše systémovo vybraté  na komplexné využitie rôznorodých športových aktivít v celom areáli športu obyvateľov RendezuSklabinská, kde sú zároveň  rozvrhnuté a cielene umiestnené ihriskové plochy pre pohybové športy počínajúc od detského sektoru, volejbalu, basketbalu, hokejbalu, bežeckej dráhy, tenisovej steny, tenisu, zeminou navozeného kopca v lete bežecky, cez zimu využívaný na sánkovanie, cyklokros. Areál športu obyvateľov Rendezu bol systémovo, cielene navrhnutý tak, aby jeho priestor /2 ha/ bol vybavený hracími plochami uvedených druhov športu, ktoré sú dominantné najviac u detí, mládeže, dospelých najviac sa využívajú, rešpektujúc pri tom aj voľnú plochu na rôzne rekreačné športové aktivity.
Požadovaná suma : 20.000  €

2/ Areál športu Sklabinská – oprava asfaltových povrchov /ryhy, trhliny/ ihrísk futbalu + basketbalu a výmena ochranných drôtených oplotení.
Žiadam o urgentnú opravu asfaltových ihrísk futbalu a basketbalu, kde sa časom vytvorili  poškodzujúce ryhy, trhliny na asfaltovom povrchu, ktoré sa existujúcimi novými technologickými postupmi dajú vyrezať a zaliať asfaltom. Zároveň žiadam o rovnako dlhoročnú požiadavku výmeny ochranných drôtených oplotení oboch ihrísk t.j. futbalového aj basketbalového
Požadovaná suma : 6.500 €


3/ Stavebná rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská
Žiadam o realizáciu mojej dlhoročnej požiadavky t.j. Stavebnú rekonštrukciu tenisovej steny  /postavenej  v roku 1986 v akcii Z/ ktorá  je stále početne využívaná deťmi, mládežou, dospelými pre nácvik pohybových športov t.j. volejbal, basketbal, futbal, nohejbal a najviac tenis. Tenisová stena potrebuje už urgentne stavebnú rekonštrukciu vzhľadom k tomu, že sa tu začínajú aj mnohé nácviky detských pohybových daností.

Požadovaná suma : 6.000€

4/ Vybudovanie bežeckého asfaltového oválu na existujúcom betónovom chodníku v obvode polovice areálu – využitie na beh, bicykel, kolieskové korčule
Vybudovanie bežeckého oválu v kombinácii využitia pre bicyklovanie a kolieskové korčule už na existujúcom betónovom chodníku, ktorý je početne využívaný práve uvedenými športovými aktivitami, ktorý by umožnil realizovať tento druh športov.

5/ Vybudovanie hokejbalového ihriska s mantinelmi na ploche bývalého tenisového kurtu
Kde hokejbal je športovou aktivitou využívanou takmer celoročne najmä deťmi a mládežou /Rendezska celoročná liga/

6/ Zabudovanie 2 volejbalových tyčí v priestore vedľa kopca už dvoch zabudovaných
Zabudovanie 2 volejbalových tyčí v šírke rozmerov volejbalového ihriska vedľa už 2 zabudovaných volejbalových tyčí, ktoré spĺňajú potrebné hracie rozmery, kde povrch zostane trávnatý ako forma rekreačného volejbalového športu /piesok – forma plážového ihriska predstavuje stálu hrozbu znečisťovania mačkami, psami/

7/ Vybudovanie minigolfového ihriska – 16 dráhv línii vedľa záhrad a tenisovej steny
na povrchu, ktorý bude spĺňať aj nízke finančné náklady. Minigolf je rodinnou, partiovou aktivitou s vekovým záberom od detí, mládeže, seniorov

Vážený pán starosta, na prácach v areáli športu Rendezu – Sklabinská som bol aktívne zúčastnený od jeho samotného počiatku návrhu budovania od roku 1982-83, kedy som v akcii „Z“ zdarma brigádoval aj s mojou generáciou Rendezákov. Celý projekt výstavby areálu postupne v etapách financoval a realizoval bývalý Národný výbor III. Na Junáckej ulici s pánmi Ing. Vajcíkom a Ing. Borkom z oddelenia výstavby /tenisová stena, oplotenie, kopacie práce, veľké a malé asfaltové ihrisko, 2x budovanie kopca návozom zeminy, atď./.
Plynulo som prešiel od roku 1990 s MÚ Rača až do súčasnosti pri predkladaní návrhov celého využitia športového areálu Rendezu – Sklabinská ako bola výstavba v dvoch etapách detského športového sektora , basketbalového ihriska, smetné koše. Výsadba všetkých stromov v obvode plotu areálu bola realizovaná brigádnicky zdarma klubom RealRendez /stromy z lesnej škôlky MÚ Rača/ plus ozdravné orezy . Zároveň ako poslanec som v roku 2000 cez MÚ Rača bol iniciátor odpredaja celého pozemku areálu od Policajnej akadémie za vtedy symbolickú 1 korunu /minister vnútra Šimko, starosta Bielik/ do majetku MČ Rača, ktoré sa nerealizovalo už tesne pred podpisom z vtedajších politických problémov vlády SR.
Vážený pán starosta, areál športu Rendezu Sklabinská by pri dobudovaní mojich poslaneckých návrhov, odborne konzultovaných, bol jedinečným športovým a oddychovým priestorom na 2 ha s bezpečnostnou ochranou plotu a stromov, ktorá by aj v Bratislave spĺňala /bezbariérový/  tie najlepšie kritériá pre zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže, seniorov.

S úctou za pochopenie ďakujem

                        Vypracoval : Cyril  S e k e r k a – poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Na vedomie:
Ing. Jana Pešková – prednostka MÚ Rača


                                                                                                                                                                                                       Miestny úrad  RAČA      

Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                               
Starosta MČ RAČA                                                        
                              

Kubačova ul.  21                                                                                            
831 06 Bratislava                                                                                           


                                                                                                                             Bratislava, 9.2.2016

VEC: Urgentná žiadosť o realizáciu požiadaviek dlhodobo písomne žiadaných podľa poradia dôležitosti:

1)Oprava výtlkov na betónovej ploche pred KS Impulz
2)Oprava dlažobných kociek na schodisku pred vchodom do KS Impulz
3)Vymaľovanie všetkých vnútorných miestností v KS Impulz /letné obdobie/


Vážená pani vedúca kultúry Ing. Ratkovská,
na základe spolupráce s vedúcou KS Impulz Henrietou Záleskou ako poslanec a člen kultúrnej komisie MČ Rača – Rendez, žiadam už dlhodobo MÚ Rača – stavebné oddelenie aby sa maximálne urgentne realizovali moje požiadavky podľa poradia dôležitosti v nasledovných prioritách:
1)      Oprava výtlkov na betónovej ploche pred KS Impulz, kde hrozia nielen možnosti úrazu ale aj znemožňujú realizáciu kultúrnych akcií pred KS Impulz
2)      Oprava dlažobných kociek schodiska pred vchodom do KS Impulz, aj tu hrozia možnosti závažného úrazu najmä u starších ľudí.
3)      Vymaľovanie všetkých vnútorných miestností v KS Impulz /letné obdobie/ - od rekonštrukcie KS Impulz v r. 2010 je to už viac ako potrebné z dôvodov kultúrnej úrovne pri rôznych spoločenských akciách.

S úctou za pochopenie ďakujem.Na vedomie:
Ing. Tatiana Ratkovská  -vedúca odd.kultúry,  športu
Katarína Dobiášová – ref. oddelenia kultúry
Henrieta Záleská – vedúca KS Impulz

Vypracoval : Cyril  S e k e r k a – poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/,
člen kultúrnej komisie
Miestny úrad  RAČA                                                     
                                                                                             
Anna Jusková
Katarína Gujášová
                                                              
Oddelenie životného prostredia                           

Kubačova ul.  21                                                                                            
831 06 Bratislava                                                                                           


                                                                                                                             Bratislava, 9.2.2016


VEC: Opakovaná /november 2015/ urgentná žiadosť opravy vchodových dverí do detského ihriska Paseky – nebezpečie pádu železnej súčasti dverí.

Žiadam o urgentnú opravu vchodových dverí do DETSKÉHO IHRISKA PASEKY na základe žiadostí najmä rodičov detí z Pasiek aby sa predišlo možnému úrazu detí z visiacej železnej súčasti vchodových dverí.


S úctou a vďakou

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Katarína Gulyášová
                                              
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 29. 3.2016


VEC: 1) Žiadosť na opravu „Hojdačky HNIEZDO“ v areáli športu Sklabinská
2) Žiadosť opravy smetného koša – chýba vrchné veko /poloha za bytovkou Dopravná 25/

Dobrý deň pani Gulyášová,

dovolím si urgentne požiadať najmä o opravu „Hojdačky hniezdo“ v detskom sektore športového areálu Rendez – Sklabinská, aby mohla byť funkčná k blížiacej sa sezónnej prevádzke najmä pre deti – zlomený držiak – chýbajú nosné šrouby na závesné laná.
Zároveň žiadam o opravu smetného koša – doplnenie jeho chýbajúceho vrchného dielu v rámci vašich časových možností, hľadal som ho v širokom priestorovom zábere ale tento krát neúspešne, lebo často smetné koše opravujem, aby boli k dispozícii a funkčné.

S úctou a vďakou

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA                                                     
                                                                                             
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                               
Starosta MČ RAČA                         

Kubačova ul.  21                                                                                            
831 06 Bratislava                                                                                           


                                                                                                                             Bratislava, 5.4.2016


VEC: Kosenie trávnatých plôch- oslovenie vlastníka pozemkov ŽSR - URGENTNÉ

Vážený pán starosta Mgr. Pilinský,

dovolím si tak ako každý rok požiadať,  aby MÚ Rača opäť vytvoril potrebný administratívny tlak aby už teraz upozornil vlastníka pozemkov ŽSR aby si splnil svoju povinnosť „Pokosiť svoje trávnaté plochy t.j. starý Rendez Dopravná 1-49, Dopravná  12-20.“   Vysoký porast trávy nie je problém len estetický, ale najmä zdravotný, kde je v súčasnosti  veľký počet  ľudí od detí až po seniorov alergických práve na trávnatý porast a rôzne buriny s ňou rastúce.

S úctou a vďakou

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Na vedomie:
Oddelenie životného prostredia MČ Rača
RNDr. Anna Jusková
Mgr. Katarína Gulyášová

Miestny úrad  RAČA  
                                  
RNDr. Anna Jusková                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová
                                              
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 5. 4.2016


VEC: Žiadosť o orezanie konárov borovíc na streche budovy KS Impulz

Dovolím si požiadať o urgentné orezanie konárov borovíc /malý počet/, ktoré sú polohovo z boku budovy KS Impulz a nachádzajú sa práve na streche budovy a zapríčiňujú s najväčšou pravdepodobnosťou prienik vlhkosti do vnútornej časti budovy – miestnosti knižnice. Zároveň je potrebné orezať konáre borovíc, ktoré blokujú nerušený prechod dlažobným chodníkom do budovy KS Impulz.

S úctou a vďakou

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/Miestny úrad  RAČA  
                                  
Stanislav Paulen                                          
Referent investičných činností

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 12. 4.2016


VEC: Žiadosť o dotiahnutie realizácie  /z roku 2015/ zabudovania ešte 3 Fittnes strojov do areálu Sklabinská.

Dobrý deň pán Paulen,
dovolím si opäť požiadať o dotiahnutie realizácie ešte z roku 2015 /MÚ Rača – životné prostredie Ing. Lalinská/ na celkové dobudovanie takzvanej prírodnej telocvične v detskom sektore v areáli Sklabinská, kde už boli zabudovane 2 fitnes stroje / s veľkým úspechom využívane obyvateľmi/ a chýbajú tu ešte dohodnuté 3 fitnes stroje, ktoré aj so zabudovanou hrazdou vytvoria ucelenú komplexnú možnosť všetkých svalových partií cvičencov. Vzdialenosti medzi fitnes strojmi cca 2m. Som tak ako vždy plne k dispozícii aby som priamo na mieste v areáli Sklabinská spresnil moju poslaneckú požiadavku. Mailový kontakt so mnou: iveta.sekerkova@gmail.com
Teším sa na dobrú spoluprácu.
S úctou a vďakou

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA  
Oddelenie správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva
                                  
Ing. Štefan Borovský                                              
Referent investičných činností

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 12. 4.2016


VEC: Žiadosť o informácie ohľadom rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách

Vážený pán Ing. Borovský

dovolím si opäť požiadať o zaslanie informácií v akom štádiu realizácie je projekt stavebnej rekonštrukcie a nadstavby budovy MŠ Pri Šajbách. Reagujem najmä na náš telefonický rozhovor, kde si oznámil určité skutočnosti ktoré sa týkajú nasledovných administratívnych úkonov, ktoré sú potrebné kvôli uvedenému stavebnému projektu budovy MŠ Pri Šajbách. Informácie sú pre mňa dôležité ako archív mojej poslaneckej práce a zároveň ako servis informácií pre školskú radu MŠ Šajby, kde som jej členom.
S úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Miestny úrad  RAČA  
Oddelenie správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva
                                  
Ing. Štefan Borovský                                              
Referent investičných činností

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 20. 4.2016


VEC: URGENTNÁ žiadosť o informácie o súčasnom stave príprav stavebnej  rekonštrukcie a nadstavby budovy  MŠ Pri Šajbách

Vážený pán Ing. Borovský

dovolím si ťa veľmi urgentne  požiadať o zaslanie  stručnej písomnej informácie o súčasnom stave príprav  stavebnej rekonštrukcie a nadstavby budovy MŠ Pri Šajbách.  Uvedenú písomnú informáciu potrebujem na zasadnutie RADY ŠKOLY MŠ Šajby, kde som ako poslanec  MČ Rača – Rendez /Východné/ jej členom aby som jej vedel poskytnúť informácie v akom stave príprav je tento uvedený stavebný projekt nielen pre vedenie MŠ ale aj pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Šajby.
Zároveň žiadané informácie o stavebnej rekonštrukcii a nadstavbe budovy MŠ Šajby slúžia pre mňa priebežne od začiatku jeho príprav až do konca akcie ako moja poslanecká dokumentácia pre občanov Rendezu MČ Rača.
S úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA  
Oddelenie správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva
                                  
Ing. Marián Klotton                        
Referent cestného hospodárstva

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 21. 4.2016


VEC: Dohodnutie  termínu pracovného stretnutia – Oprava chodníka vedľa 162 bytovky

Vážený pán Ing. Klotton

dovoľ aby som ťa požiadal, po absolvovaní spoločných pracovných stretnutiach ohľadom opravy chodníka na ulici Paseky, vedľa 162-bytovky a následnom schválení realizácie jeho opravy na komisii výstavby, dopravy, územného rozvoja dňa 20.4.2016 o dohodnutie termínov spoločného pracovného stretnutia v prípade konania realizácie tejto akcie cez moju kontaktnú adresu.

S úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                      
Starosta MČ RAČA               


Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 27.4.2016


VEC: Poslanecká žiadosť o presadenie finančných investícií na KOMPLETNÚ STAVEBNÚ  REKONŠTRUKCIU KUCHYNE – VÝVAROVNE v MŠ Šajby v rámci pripravovanej generálnej rekonštrukcie a nadstavby MŠ Šajby v roku 2016-2017.
Vážený pán starosta, dovolím si ťa veľmi urgentne požiadať, z dôvodu časovej nutnosti v rámci generálnej stavebnej rekonštrukcie a nadstavby budovy v MŠ Šajby , aby tam bolo cez MÚ Rača finančne presadené  aj investičné riešenie  pre kompletnú rekonštrukciu KUCHYNE – VÝVAROVNE s ktorou sa na mnohých našich pracovných stretnutiach od roku 2015 stopercentne počítalo. Súčasný technický stav kuchyne je dokladom jeho 25-ročnej existencie, naviac nastavený na kapacitu 60 jedál a po rozšírení budovy MŠ Šajby nadstavbou tu bude potrebná kapacita  kuchyne na 120 – 125 jedál.
Od môjho poslaneckého presadenia žiadosti na generálnu stavebnú rekonštrukciu budovy MŠ Šajby a teraz aj jej nadstavby uplynulo takmer 10 rokov, rešpektujúc iné poradie priorít opráv materských škôl a preto pevne verím pán starosta, že sa staneš garantom aj tejto mojej požiadavky /rekonštrukcie kuchyne z finančného zabezpečenia/ lebo je tu mimoriadna šanca stavebne skvalitniť nielen budovu MŠ Šajby s nadstavbou ale zároveň vybaviť a zmodernizovať všetky prevádzky – priestory, tak aby slúžili maximálne kvalitne ďalšie desiatky rokov pre naše deti aj s celým pedagogickým zborom v MŠ Šajby.
Reagujem tým  aj na stretnutie komisie Rady školy dňa 27.4.2016, kde pri preberaní bodu rekonštrukcie a nadstavby budovy MŠ nás architekt stavebného projektu Ing. Polák a pán Ing. Borovský z odd. investícii a hospodárení s majetkom informovali, že napriek plánovanej stavebnej rekonštrukcii  z neznámych dôvodov sa vyradila táto veľmi dôležitá stavebná časť realizácie rekonštrukcie kuchyne , ktorú som ako poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača občanom, rodičom našej mestskej časti všade prezentoval /neviem prečo vypadlo vybudovanie vlastnej plynovej kotolne?/ ako súbor významných pozitívnych faktov ktorými chce MČ Rača výrazne technicky, psychologicky, priestorovo skvalitniť budovy materských  a  základných škôl, ktoré patria do pôsobnosti  MÚ Rača.
Boli sme zároveň urgentne upozornení na skutočnosť, že je z časového hľadiska naliehavé čo najoperatívnejšie konať zo strany MÚ Rača aby sa moja poslanecká žiadosť na zabezpečenie  investícií na stavebné vybudovanie novej kuchyne – vývarovne  mohli zakomponovať do súčasného stavebného projektu aby sa mohol realizovať. Ubezpečil som rodičov, členov rady školy, pani riaditeľku aj celý pedagogický kolektív, že poslanecky vyviniem všetky aktivity na to, aby sa tento dôležitý prvok prevádzky stal reálnou skutočnosťou budovy MŠ Šajby.
Prosím  o písomnú informáciu na adresu iveta.sekerkova@gmail.com

S vďakou a úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Na vedomie:
Ing. Štefan Borovský
Oddelenie správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstvaMiestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Daniel Benkovič                                          
Vedúci oddelenia čistoty                

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 28.4.2016

Dobrý deň pán Benkovič,

dovolím si zareagovať nielen ako poslanec, ale aj rodený Rendezák pre ktorého dobrovoľné brigády nielen raz za rok, ale priebežne celé vegetačné obdobie / t.j. zbieranie nečistôt, orezávanie suchých konárov, zveľaďovanie skaliek, sadenie kvetov  a pod./  nie sú mimoriadnosťou, ale samozrejmosťou, pretože náš rodný Rendez vnímame ako svoj domov. Drvivú časť stromov borovíc, briez, líp, gaštanov, živých plotov sme si desiatky rokov nielen sami vysadili, ale aj ich ozdravným rezom ošetrovali. Chcem vám len vysvetliť a dokumentovať, že je vždy veľmi dôležité  aby sa počas akejkoľvek zmysluplnej dobrovoľnej brigády ktorá od apríla do októbra prispieva k zveľadeniu a vzhľadu medzi bytovkami či oddychovými zónami neplytvalo ľudským úsilím ľudí, aby vedeli že ich dobrovoľné úsilie bývať v peknom zveľadenom  prostredí je ocenené tým že MČ Rača čo najskôr /ako kedysi/ odvezie odpad na našu skládku MČ Rača, ale  druhým faktorom je, že v súčasnosti sa vyskytujú mnohí jedinci, ktorí sa pod rúškom noci bezohľadne a vypočítavo zbavujú svojho domového odpadu v igelitových vreciach či voľným spôsobom.
Pán Benkovič, dovolím si vám veľmi pekne poďakovať za vaše úsilie a schopnosť odviezť toľké množstvo odpadu aj za vašich obmedzených prevádzkových možností a verím v našu veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu, kde viem z dlhoročnej praxe poslanca za Rendez /Východné/ MČ Rača čo je umenie možného časovo zrealizovať .

S vďakou a úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Miestny úrad  RAČA  
                                  
Ing. Miroslav Marko                                               
                                              
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 13. 5.2016


VEC: Opakovaná žiadosť na zabudovanie 1 lavičky – umelohmotnej pod orechom t.j. oproti bytovke Dopravná 35 a žiadosť o výmenu betónových lavičiek oproti bytovke Dopravná 12-16-18-20 + výmena drevených lavičiek v detskom sektore + oprava uchytením novými šroubami
Vážený pán Ing. Marko,

dovolím si ťa požiadať o dlho sľubovanú realizáciu /písomnou formou už 7 rokov na bývalých pracovníkov oddelenia životného prostredia/ t.j. zabudovať 1 ks lavičky oproti bytovke Dopravná 35  pod stromom orecha a výmenu 30-ročných lavičiek – betónových oproti 100-bytovke Dopravná č. 12-16-18-20. Lavičky majú na Rendezi dlhoročnú tradíciu, ktoré slúžia na rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov. Zároveň prosím o výmenu drevených lavičiek v detskom sektore Sklabinská a opravu lavičiek uchytením novými šroubami.

S vďakou a úctou za pochopenie ďakuje                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                      
Starosta MČ RAČA               


Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                               Bratislava, 13.5.2016

VEC: Žiadosť o realizáciu prioritných akcií pre Rendez v MČ Rača v roku 2016.

Vážený pán starosta,

dovolím si ako poslanec za Rendez MČ Rača požiadať aj na základe našich osobných pracovných stretnutí  o realizáciu akcií pre Rendez MČ Rača v roku 2016, samozrejme v rámci možností MČ Rača:

1/ Vymaľovanie miestností v budove KS Impulz /maľované pred 6 rokmi/ - letné obdobie
2 Oprava malej betónovej plochy pred KS Impulz – slúži pre kultúrne akcie /opravovaná v r. 1995/
3/ Orezanie živých plotov v pásme ulice Dopravná 1-49, 2-10, 12-20 – 7 úsekov plotov MÁJ-JÚN
4/ Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou s oplotením typu ZŠ Tbiliská – priestor vhodný – vymeraný za detským sektorom v areáli športu Rendezu – Sklabinská
5/ Oprava tenisovej steny cca 25 m. Tenisová stena v akcii „Z“ postavená mojou generáciou v roku 1986 kvalitným stavebným materiálom početne stále využívaná pre tréningový nácvik tenisu, volejbalu, futbalu, nohejbalu atď. – urgentný termín realizácie opravy.
6/ Žiadosť o vyhotovenie „Pamätnej dosky“ pri príležitosti bombardovania Rendezu počas II. svetovej vojny 26.3.1945 na počesť 9 civilných obetí Rendezu + dohoda MÚ Rača a ŽSR na jej umiestnenie na budove Múzejno dokumentačného centra ŽSR

Vážený pán starosta, plne budem rešpektovať takzvané umenie možného pre realizáciu mojich poslaneckých žiadostí – PRIORÍT pre RENDEZ MČ Rača a verím, že sa ich podarí uskutočniť pre postupné stále zlepšovanie kvality života ľudí v časti MČ Rače – Rendez.

S vďakou a úctou za pochopenie ďakuje


                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA  
                                  
RNDr. Anna Jusková                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová
                                              
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 17. 5.2016


VEC: Žiadosť aby MÚ Rača znovu urgentne vyzvala ŽSR – vlastníka pozemkov na Rendezi Dopravná 1-49, Dopravná 21-35, Dopravná 2-10, Dopravná 12-20  aby si čo najskôr pokosil vysokú trávu + MÚ Rača na svojich pozemkoch športový areál Sklabinská,pás zelene od tenisovej steny až po reštauráciu Katka a detské ihrisko Paseky.

Vážená pani Jusková,

plne rešpektujem skutočnosť , že MÚ Rača – oddelenie životného prostredia malo na starosti aj spoluorganizovanie akcie Račianskych hodov a musí sa starať o kosenie aj v Rači a Krasňanoch, len si dovoľujem upozorniť, že výška trávy je už na niektorých miestach aj 80-90 cm, preto prosím o pokosenie či už ŽSR alebo MÚ Rača.
Pani Jusková, ja som okamžite zaregistroval absenciu plachty na zakrytie pieskoviska a poctivo som prešiel celý areál športu Sklabinská aj priľahlé priestory a teraz sa sústreďujem na informácie od ľudí, či niekto nevie o pohybe osôb, ktorým sa zíde všetko, aj to  čo im bohužiaľ nepatrí. O stave tohto problému budem informovať.
S úctou za pochopenie ďakujem.

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                      
Starosta MČ RAČA   
           
Na vedomie:
RNDr. Anna Jusková                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 
Bratislava, 23.5.2016

VEC: Urgentná žiadosť o čo najrýchlejšie POKOSENIE trávnatých plôch v areáli športu SKLABINSKÁ vzhľadom k akcii MÚ Rača odd. kultúry – MDD 28.5.2016 /tráva dosahuje niekde výšku 80-90 cm/. Zároveň pokosiť trávnatý priestor, ktorý rovnako pravidelne kosíme t.j. úzky pás od tenisovej steny po reštauráciu Katka. Prosím pokosiť aj naše detské ihrisko Paseky, kde je rovnako vysoký porast trávy.
Vážený pán starosta, prosím v rámci prevádzkových možností o dohodnuté orezanie  „ŽIVÝCH PLOTOV“ v pásme od Dopravnej 1 /Kasárne/ po Dopravnú 49, 2-10, 12-20 t.j. po budovu KS Impulz. Zároveň prosím veľmi urgentne opäť vyzvať ŽSR, ktoré pokosili trávnaté plochy vedľa bytovky Dopravná 2-10, ale trávnaté plochy od Dopravnej č. 1-49, 21-35,12-20 tento rok ešte nekosili /iba vďaka MÚ Rača boli 1x pokosené/. Starý Rendez, jeho celé územie od Dopravnej ulice – Kasárne po KS Impulz znehodnocuje vysoký porast trávy, navyše kvôli alergii z trávy škodí  aj zdraviu miestneho obyvateľstva.
Vážený pán starosta, prosím o mimoriadne pochopenie mojich žiadostí ohľadom pokosenia trávnatých plôch na uvedenom území starého Rendezu kvôli už stálemu ataku a žiadostiam obyvateľov, kde sa snažím vecnými argumentmi vysvetliť, že MÚ Rača, napriek tomu, že nie je vlastník už vykonal 1x kosenie, sú mimoriadne vhodné vegetačné podmienky na rýchly rast trávy a že v ŽSR je teraz výmena na riadiacich postoch a pod. Pán starosta verím a dúfam, že sa ti podarí zabezpečiť tento týždeň aby MDD v areáli športu na Sklabinskej malo dôstojné podmienky a ostatné trávnaté plochy ako aj orezanie živých plotov sa podarí rovnako úspešne zvládnuť aby úroveň životného prostredia v Starom Rendezi bola na potrebnej ľudskej úrovni jej obyvateľov.
S úctou za pochopenie ďakujem.
                                                                                  Cyril  S e k e r k a
poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                      
Starosta MČ RAČA               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 28.5.2016


VEC: Žiadosť o bezplatné prenajatie priestorov v KS IMPULZ v termíne 29.6.2016 /streda/ od 16,30 do 19,30 na stretnutie bývalých žiakov ZŠ Rača – jednej triedy so svojou učiteľkou ( bez alkoholických nápojov).

Organizátorom tejto vzácnej akcie je bývalý žiak tejto triedy Dominik Vrba, ktorý sa dlhoročne prezentuje v aktivitách občianskeho združenia NOSTALGIA, ktorá je zameraná na opravu historických parných rušňov, akciách železničného múzea Rendez a so mnou sa dlhoročne priebežne stará o exponát starej parnej mašinky vedľa budovy Starého depa Rendez, kde ho chcem práve touto formou odmeniť za jeho obetavé, prínosné, spoločenské aktivity pri udržiavaní a rozvíjaní historickej pamäte železničnej histórie Rendezu.


S úctou za pochopenie ďakujem.

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad v RAČI

Starosta MČ Rača
Mgr. Peter PILINSKÝ

Kubačova ul.
                                                                                  Bratislava,  7.6.2016
Vec: Získanie pozemkov od ŽSR /polohovo pri budove MČ Rača – KS Impulz/ do majetku MČ Rača – spresnenie, ktoré pozemky sme získali od ŽSR zverením do majetku MČ Rača – ktorá spoločnosť  ŽSR bola účastníkom rokovania.
Vážený pán starosta,
dovoľujem si zareagovať na tvoju dôležitú informáciu pre KVALITU ŽIVOTA na RENDEZI- MČ Rača, v rámci nášho pracovného stretnutia, že sa ti podarilo získať zverenie pozemkov od ŽSR do majetku MČ Rača t.j.  pozemky parčíku pred budovou KS Impulz  /vlastníkom je MČ Rača/ + priľahlé plochy.
Ako miestny poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača som sa od roku 1990 až do roku 2016 snažil získať práve tieto uvedené pozemky a napriek dobrým pracovným kontaktom na vedúcich miestach ŽSR zostalo vždy len pri nenaplnených sľuboch. Bolo to napriek mojim vecným argumentom, že priestory pozemkov majú historicky tradičný význam, lebo sa tu od vzniku Rendezu odohrávali mnohé spoločenské , kultúrne, športové  podujatia počas celého roka, práve pre obyvateľov vtedy v drvivej väčšine zamestnancov ŽSR. Logicky som sa preto obával, že ak sa možno podarí kúpiť uvedené pozemky niektorému podnikateľskému subjektu, ten sa ich bude komerčne snažiť využiť na iný význam súčasného využitia najmä pre zhodnotenie svojho zisku.
Pán starosta, preto veľká vďaka nielen od miestneho poslanca za Rendez /Východné/ MČ Rača, ale aj ako rodeného Rendezáka spolu s jeho mnohými obyvateľmi, že si dlhoročnými cielenými pracovnými rokovaniami so ŽSR dokázal určite presvedčivými argumentmi napokon presvedčiť, aby túto , pre obyvateľov Rendezu dôležitú spoločenskú oddychovú zónu zverili do majetku MČ Rača, čo je pri rokovaniach  so ŽSR historicky úspešný výsledok.
Pán starosta, len pre spresnenie / informáciu/, ktoré presne sú tie získané pozemky – ich poloha a ktorá spoločnosť ŽSR bola účastníkom rokovania.
S úctou a vďakou                                                                                                                                                                                                                            Cyril  S e k e r k a
PoslaneczaRendez /Východné/ MČ Rača
Miestny úrad  RAČA                                     
                                                                      
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                      
Starosta MČ RAČA               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 3.6.2016VEC: Žiadosť o informáciu pre obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača vo veci súčasného zatvorenia Pošty na Rendezi od 6.6.2016 do odvolania zo strany vedenia Slovenskej pošty – predbežný odhad otvorenia od septembra  2016.
Pán starosta MČ Rača Pilinský informoval , že zo strany vedenia Slovenskej pošty vôbec nebol informovaný o zatvorení  pošty na Rendezi /Východnom/. Následne sa informoval  na vedení Slovenskej pošty, kde dostal informáciu, že zatvorenie pošty na Rendezi /Východnom/ MČ Rača je z personálnych dôvodov absencie pracovníkov pošty. Momentálne pošta nedisponuje vhodnou novou kvalifikovanou pracovnou silou. Zatvorenie pošty na Rendezi  by malo byť cca na tri mesiace. Vedenie pošty rieši personálne obsadenie Pošty na Rendezi, aby bola znovu obnovená jej funkčná prevádzka. Obyvatelia budú včas informovaní o termíne otvorenia Pošty na Rendezi. MÚ Rača je v kontakte s vedením Pošty.                                                                                  Cyril    S e k e r k a


ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mgr. Tibor Š I M O N I, MBA
Generálny riaditeľ
Klemensova  8
813 61 Bratislava
                                                                                              Bratislava, 12.6.2016


VEC: Základné informácie miestneho poslanca za Rendez /Východné/ - MČ Rača o riešení problematiky Bratislavskej integrovanej dopravy /BID/ so železničnou dopravnou prevádzkou na Rendez /Východné/ - MČ Rača – Vajnory + výstavba železničnej stanice – terminálu.

Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľ aby som ťa informoval ,ako miestny poslanec za časť Rendez /Východné/ MČ Rača o stave riešenia problematiky prevádzky BID v rámci mojich poslaneckých žiadostí v mene veľkého počtu obyvateľov Rendezu, aby železničná dopravná cesta – prevádzka bola začlenená aj v smere do časti Rendez /Východné/ a mestskej časti Vajnory. V prílohe predkladám prehľad mojej poslaneckej písomnej dokumentácie, žiadostí v rámci BIOD zainteresovaným kompetentným inštitúciám t.j. ŽSR, Magistrátu hl. m. Bratislava, VUC Bratislava a logicky som vždy dával tieto materiály pre informáciu aj na MÚ Rača a MÚ Vajnory. Pre zaujímavosť prikladám aj môj presadený poslanecký zámer až po jeho  úspešnú realizáciu v roku 2005-2006 t.j. vlakové spojenie Rendez Bratislava Východ – Predmestie a späť linky č. 155, ktorá sa stretla s obrovským úspechom, jeho využívania ľuďmi /časová rýchlosť cestovania/ rovnako však aj s veľkým sklamaním obyvateľov Rendezu, keď sa zrušilo toto vlakové spojenie kvôli nezhodám o cene vlakovej cesty medzi ŽSR a Magistrátom hl. m. Bratislavy.
Záverom len krátko zopakujem , že som ako obyvateľ Rendezu v 60-80 rokoch 20. Stor. so samozrejmosťou bežne cestoval do centra Bratislavy a okolia vlakovými spojmi – motorákom 131,262 + vlakmi  na trasách Rendez – Predmestie – Filiálka a späť,  Rendez – Vinohrady – Hlavná stanica – Lamač – Devínska Nová Ves,  Rendez – Petržalka,  Rendez – Podunajske Biskupice a späť. Príkladným vzorom využitia existujúcej železničnej dopravy – koľajiska v rámci integrovanej mestskej dopravy  hlavného mesta Rakúska Viedne je skutočnosť, že jeho obyvatelia môžu vlakovým spojom cestovať do jeho najodľahlejších častí – periférií hlavného mesta. Poučný postreh odborníkov v tejto oblasti z Viedne je , že nevyužitie železničnej dopravy existujúceho koľajiska v rámci BID by bol trestuhodný hazard pre zlepšenie kvality života jeho obyvateľov v oblasti cestovania v hlavnom meste Bratislava.
Ospravedlňujem sa, za podrobnejšie znenie textu, ale snažil som sa priniesť pre objasnenie problematiky BID čo najviac informácií aby si si, pán generálny riaditeľ ŽSR,  vedel vytvoriť čo najväčší odborný prehľad aj z tohto môjho uhla pohľadu miestneho poslanca a obyvateľa Rendezu, ktorý tu býva od narodenia 61 rokov.

S úctou a vďakou, na ďalšiu dobrú osobnú spoluprácu sa teší


                                                                                                              Cyril S e k e r k a
                                                                                              Poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/Prílohy: v počte 7 ks
List na Ministerstvo dopravy zo dňa 25.2.2016
List na Magistrát Bratislavy zo dňa 2.11.2015
List na Ministerstvo dopravy zo dňa 2.11.2015
List o riešení železničnej integrovanej dopravy zo dňa 17.10.2006
List z Magistrátu o riešení projektu BID zo dňa 3.12.2008
List MČ Rača na Bratislavský samosprávny kraj zo dňa 21.9.2010
Cestovný poriadok linky 155 z roku 2006


Miestny úrad  RAČA  
                                  
Ing. Miroslav Marko                                               
                                              
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


                                                                                              Bratislava, 13. 6.2016


VEC: Žiadosť o pravidelné orezanie kríkov, krovín v priestoroch asfaltového ihriska pri KS Impulz v jeho obvode – vo vnútri oplotenia ihriska a rovnako vo vonkajšom obvode oplotenia ihriska, ktoré je súčasťou hracej plochy mnohých športových aktivít detí, mládeže Rendezu.


Vážený pán Ing. Marko, dovoľ aby som ťa požiadal o dlhoročné pravidelné orezanie krovín, kríkov na asfaltovom ihrisku za budovou KS Impulz, ktoré vybudovala MČ Rača /aj druhé asfaltové ihrisko vedľa parčíku pred budove KS Impulz/ ako súčasť športovo oddychovej zóny pre obyvateľov Rendezu. Prosil by som o orezanie konárov stromov zo zadnej časti budovy, ktoré  poškodzujú omietku fasády budovy KS Impulz, ako sa to už práve v týchto priestoroch niekoľko krát už stalo.

            V skorú realizáciu mojej žiadosti pre uskutočnenie letných minifutbalových a hokejbalových turnajov verí a dúfa

            S vďakou a úctou

Cyril S e k e r k a
                                                                       Poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/

MIESTNY ÚRAD v RAČI
                                                                                             
Ing. Peter Pilinský
starosta                                             
                                                                                             
Kubačova ul.
B r a t i s l a v a
8 3 1  0
               
                                                                                                              Bratislava, 5.9.2016

Vec: Žiadosť o bezplatné prenajatie priestorov KS IMPULZ pre akciu „STRETÁVKA STARÝCH RENDEZÁKOV“ – 12. Ročník
Termín konania akcie 12.11.2016 /sobota/  v čase od 14,00 do 19,00 hod.

Žiadame o bezplatné prenajatie priestorov KS IMPULZ pre akciu „Stretávku starých Rendezákov“/ 12. Ročník/, ktorí tu strávili vo svojom domovskom Rendezi – MČ Rača celé svoje detstvo, mladosť a významne prispievali svojimi aktivitami na jeho kultúrnom, spoločenskom, športovom rozvoji a zveľaďovaní jeho životného prostredia, kde MÚ Rača a jeho starostovia bezplatným prenájmom priestorov KS Impulz aj touto formou prejavujú ocenenie a úctu za ich celkový prínos pre kvalitu života ľudí na Rendezi – MČ Rača

S úctou a vďakou dlhoročný organizátor akcie                                                                                              Cyril  S e k e r k a
                                                               Poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/
                                                              
0 komentárov:

Zverejnenie komentára