Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

PREHĽAD POSLANECKÝCH AKTIVÍT – CYRIL SEKERKA – NA RENDEZI MČ RAČA V ROKOCH 2015-2018

1/ Poslanecké presadenie realizácia prípravy a finančných prostriedkov  kompletnej stavebnej rekonštrukcie a nadstavby budovy  Materskej školy 2016-2017. Osobné poslanecké priebežné pracovné stretnutia so zodpovednými pracovníkmi MÚ Rača za stavbu až do ukončenia stavebných prác – kolaudácie stavby.
Finančná hodnota cca 750.OOO €

2/ Presadenie zrealizovania výstavby detského hracieho sektora II – ktorý je komplexným dotvorením už vybudovaného detského sektora I. v areáli športu Rendezu na Sklabinskej
Finančná hodnota cca 19.8OO €

3/ Presadenie realizácie vybudovania cyklotrasy na hlavnej ceste II. triedy na území Rendezu v línii trasy od ulice Paseky po Vajnory letisko – združené finančné prostriedky MĆ Rača – Magistrát hl. m. Bratislavy – MČ Vajnory

4/ Poslanecké presadenie znovu obnovenia autobusového spoja linky č. 54 aj v sobotu a nedeľu s pridanou hodnotou zachádzania linky č. 54 so zastávkou pri obchodnom centre Vajnoria – pracovné kontakty Magistrát hl. m. Bratislavy – MHD Bratislava

5/ Písomné žiadosti o znovu zavedenie dopravného spoja linky teraz ako 56X /predtým 114/ z Rendezu priamo do centra mesta t.j. konečná Šajby – Zlaté piesky – Trnavská ulica /ako linka č. 53/. Argumenty: počet obyvateľov 5186, časové straty prestupovania za prácou, štúdiom, spoločenským životom.
Magistrát hl. m. Bratislavy – MHD Bratislava

6/ Písomné žiadosti /každoročne/ o zavedenie dopravnej trasy Bratislavskej integrovanej dopravy t.j.
Vajnory-Rendez-Predmestie-Filiálka a späť
Vajnory- Rendez-Vinohrady-hlavnástanica-Lamač-DevínskaN.Ves a späť
Vajnory-Rendez-Petržalka a späť
Vajnory-Rendez-Podunajské Biskupice a späť
Argumenty: počet obyvateľov Rendez-Rača + Vajnory, plne prevádzková železničná trať, ktorá bola v týchto železničných trasách využívaná ešte v 50-80-tych rokoch 20. Stor., možnosť rýchlej dopravy bez dopravných nepriepustností do celého VUC Bratislavy. ŽSR – magistrát hl. m. Bratislavy - VÚC Bratislava - MČ Vajnory - MČ Rača.

7 Písomné žiadosti + pracovné stretnutia o opätovné vybudovanie budovy železničnej stanice aj s nástupným terminálom namiesto zbúranej železničnej stanice /v 90-tych rokoch 20.st./ na jej pôvodnom mieste – orientačne oproti budove reštaurácie Rubikon. Pri búraní starej železničnej stanice bol daný záväzný prísľub, že sa postaví nová budova železničnej stanice – urgentná z dôvodu železničnej prevádzky Bratislavskej integrovanej dopravy – ŽSR
8/ Písomné žiadosti na Zákaz prejazdu ťažkej nákladnej dopravy s umiestnením dopravných značiek „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel do 22 T“ platiace cez celé územie Rendezu MČ Rača t.j. železničné priecestie – Rendez – Vajnory viadukt.
Magistrát hl. m. Bratislavy

9/ Písomné žiadosti o opravu asfaltového povrchu na hlavnej ceste II. triedy + cestného asfaltového chodníka súbežne vedľa hlavnej cesty od železničného priecestia po personálnu kasáreň v starom Rendezi.
Magistrát hl. m. Bratislavy

10/ Písomná žiadosť + pracovné stretnutia na MÚ Rača na urgentnú opravu zámkovej dlažby pred vchodom do budovy KS Impulz + oprava betónovej plochy pred KS Impulz + kompletné vymaľovanie vnútorných miestností v budove KS Impulz /maľované ešte v r. 2010/
MÚ Rača

11/ Písomná žiadosť na celoročný finančný rozpočet MČ Rača v areáli športu Rendezu Sklabinská v textovej časti cielené využitie areálu 2 ha v rôznorodých športových aktivitách t.j.  1/ futbalové ihrisko s umelou trávou typ ZŠ Tbiliská 2/hokejbalové ihrisko s mantinelmi /namiesto tenisového/, 3/ využitie bežeckého chodníka na atletický ovál + kolieskové korčule + bicykel, 4/ rodinný minigolf – 16 dráh vedľa línie záhrad, volejbalové ihrisko podklad tráva, existujúci detský hrací sektor, basketbalové ihrisko, minifutbalové + tenisové asfaltové ihriská – nutná oprava ochranného pletiva, sociálna budova otvorená apríl- október WC + pitná voda
MÚ Rača

12/ Písomné žiadosti formou cez MÚ Rača aby ŽSR kosili svoje trávnaté pozemky Dopravná 1-49, 2-10, 21-35, 12-20. Orezávanie živého plotu MÚ Rača po dohode na celej Dopravnej ulici.
MÚ Rača + ŽSR

13/ Zrealizovaná písomná žiadosť na MÚ Rača – odd. kultúry na zakúpenie 20 ks stoličiek, 4 ks stolov, 20+20 obrusov rôznej farba, zakúpenie kuchynského riadu ako inventár do KS Impulz.
MÚ Rača

14/ Priebežné realizovanie výmeny lavičiek na základe písomnej žiadosti  v oddychových zónach Dopravná 7-49, 2-10, 12-20, parčík pred KS Impulz+ areál Rendezu na Sklabinskej.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

15/ Priebežné opravy , žiadané písomnými žiadosťami v detskom sektore v areáli Sklabinská /hojdačky/ + detské ihrisko Paseky.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

16/ Priebežné opravy cestných výtlkov, žiadané písomne + pracovné stretnutia s odd. dopravy MÚ Rača t.j. určenie výtlkov a prevzatie vykonaných prác + fotodokumentácia – starý Rendez, Šúrska, Paseky
MÚ Rača – oddelenie dopravy
17/ Presadenie žiadosti na opravu chodníka v línii 162-bytovky na Pasekách s opísaným pracovným postupom.
MÚ Rača – oddelenie dopravy

18/ Žiadosť o informáciu formou poslaneckej písomnej interpelácie ako je zabezpečená bezpečnosť obyvateľov Rendezu pri vzniku možnej mimoriadnej situácie t.j. pred účinkami úniku nebezpečných látok chemických, plynných, horľavín zo strany ŽSR – hasičov – MÚ Rača, vypracovaný systém pod stálou kontrolou inšpekcie ŽSR.

19/ Písomná žiadosť na potrebné priebežné opravy budovy Domu služieb na Dopravnej ulici, Pošta atď. z dôvodu udržania dobrého technického stavu budovy.
MÚ Rača

20/ Písomná žiadosť o dobudovanie prírodnej telocvične – 3 fitnes stroje pri dvoch už zabudovaných na okraji detského sektora.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

21/ Písomná žiadosť o orezanie konárov nad strechou budovy KS Impulz, vlhkosť spôsobuje plesne vo vnútri budovy + zrealizovaný orez v obvode celého asfaltového ihriska za budovou pri KS Impulz.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

22/ Písomná žiadosť cez celoročný finančný rozpočet pre celoročné kultúrne akcie pre obyvateľov Rendezu – deti, mládež, seniorov. Presadenie potrebných finančných prostriedkov aj cez kultúrnu komisiu.
MÚ Rača

23/Písomná žiadosť na vyhotovenie Pamätnej tabule pri príležitosti bombardovania Rendezu počas II. svetovej vojny 26.3.1945 na pamiatku 9 civilným obetiam + jej osadenie po dohode so ŽSR na budove Múzejno dokumentačného centra ŽSR na Rendezi. Prerokované  schválenie na komisii kultúry.
MÚ Rača

24/ Zrealizovanie písomnej žiadosti pri výmenách cestných retardérov na Šúrskej ulici, Paseky cez MÚ Rača a Magistrát hl.m. Bratislavy viackrát na hlavnej ceste II. triedy vedľa ulice Na Pasekách.

25/ Žiadosť formou osobných stretnutí s veliteľom mestskej polície p. Kočišom na dodržiavanie prevádzkových záverečných hodín v reštauráciách. Kontrola dodržiavania VZN  MČ Rača majiteľov psov – zákaz pohybu psov v areáli športu Sklabinská, detské ihrisko Paseky, parčík KS Impulz, meranie povolenej cestnej rýchlosti na hlavnej ceste II. triedy Šajby – Dopravná – Paseky.
Mestská polícia

26/Realizácia mojich každoročných písomných poslaneckých požiadaviek na opravu cestných chodníkov vedľa hlavnej cesty II. triedy v pásme  od budovy zdravotného strediska ŽSR – Dom služieb na Dopravnej ulici až po ulicu Na pasekách Magistrátom hl.m. Bratislavy /Ing. Hnatová, Ing. Pavličková/, kde žiadam o komplexnú opravu hlavnej cesty II. triedy a cestných chodníkov v dĺžke od železničného priecestia Rača cez celé územie Rendezu až po ulicu Na pasekách, kde aktívne a pravidelne konštruktívne spolupracujem s Ing. Klottonom z MÚ Rača – oddelením cestného hospodárstva, ktorý permanentne presadzuje túto moju konkrétnu žiadosť na realizáciu Opráv cestných chodníkov a hlavnej cesty II. triedy na území Rendezu 2016-2017-2018 do plne funkčného stavu.
27/ Realizácia opráv výtlkov mojej poslaneckej písomnej žiadosti na príjazdovej ceste k budove KS Impulz z hlavnej cesty II. triedy Dopravná ulica , ktorý už výrazne blokoval prejazdu áut.
28/ Realizácia opravy cestného výtlku pred vjazdom k 100-bytovke Dopravná ulica 12-20 z hlavnej cesty II. triedy Dopravná, ktorý je už značne znefunkčnený úzkym pásom a blokuje plynulosť prejazdu áut k 100-bytovke.
29/ Spolupráca so starostom MČ Rača Mgr. Pilinskýmso mnou, ako poslancom za Rendez MČ Rača na priebežnom informačnom tlaku na POŠTU SR aby sa čo najskôr otvorila POŠTA na Rendezi ako dôležitá verejná služba, kde nám Pošta SR oznámila otvorenie prevádzky Pošty na Rendezi /Východnom/ dňa 19.9.2016
30/ Realizácia mojej poslaneckej žiadosti na opravu 1 hojdačky a opravu 1 hojdačky typu hniezdo v areáli športu Rendezu Sklabinská.
31/ Realizácia mojej poslaneckej žiadosti o zabudovanie lavičky pred predzáhradkou bytovky Dopravná 35 a oprava lavičiek – výmena zlomených dosiek v areáli detského sektora areálu športu Rendezu Sklabinská + realizácia ochranných náterov 2 prehupovačiek, drevenej mašinky a veľkej zostavy drevených preliezačiek


32/ Pravidelné vypracovanie poslaneckých návrhov pre Rendez MČ Rača na realizáciu akcií pre celoročný finančný rozpočet pre príslušný kalendárny rok s textovou časťou vecných argumentov pre ich realizáciu pre potrebu kvality života obyvateľov Rendezu.
MÚ Rača

33/ Realizácia písomnej žiadosti návrhu na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky 2 budovy personálnych kasární na Dopravnej 1-3 na Pamiatkový úrad SR s nasledovným rozhodnutím: Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu odporučila vyhlásenie oboch budov personálnych kasární za národné pamiatky.
Pamiatkový úrad SR

34/ Žiadosti písomnou formou poslaneckej interpelácie o informáciu na pléne MZ Rača kto je súčasným vlastníkom budovy bývalého vojenského hotela s možnosťou využitia pre Hospic, Dom dôchodcov, Penzión, Internát. Vlastníkom budovy je stále Ministerstvo obrany SR.
MÚ Rača

35/ Žiadosti písomnou formou poslaneckej interpelácie o informáciu na pléne MZ Rača kto je súčasným vlastníkom bývalého podniku MATADOR – OBNOVA, aby sa tam zrealizovali urgentné nápravy čistoty, poriadku a vyblokovanie možnosti pohybu nežiaducich osôb, toxikomácie, alkoholizmu atď. Súčasným vlastníkom je stále hlavné mesto Bratislava, ktoré dostalo moju uvedenú žiadosť o nápravu súčasného stavu.
MÚ Rača

36/ Žiadosti písomnou formou poslaneckej interpelácie o informáciu na pléne MZ Rača kto je súčasným vlastníkom bývalého podniku MATADOR – OBNOVA, aby sa tam zrealizovali urgentné nápravy čistoty, poriadku a vyblokovanie možnosti pohybu nežiaducich osôb, toxikomácie, alkoholizmu atď. Súčasným vlastníkom je stále hlavné mesto Bratislava, ktoré dostalo moju uvedenú žiadosť o nápravu súčasného stavu.
MÚ Rača

37/ Opravy cestných výtlkov na Rendezi v rámci mojich písomných poslaneckých žiadostí v dlhoročnej dobrej spolupráci s MÚ Rača odd. cestného hospodárstva Ing. Klottonom, ktorý osobne podoťahuje moje písomné poslanecké žiadosti s magistrátom h.m. Bratislavy cez celé územie Rendezu + cestné chodníky:
-          Oprava cestného vjazdu z hlavnej cesty Dopravná k 120-bytovke Dopravná 2-10
-          Oprava cestného vjazdu z hlavnej cesty k 100-bytovke Dopravná 12-20
-          Oprava cestného vjazdu k príjazdovej ceste ku KS Impulz – Rendez
-          Realizácia mojich písomných žiadostí v koordinácii s Ing. Klottonom – oprava cestných výtlkov na hlavnej ceste II. triedy cez celé územie Rendezu – Šajby – Dopravná – Paseky /všetko zdokumentované cez fotografie/


38/ Písomná poslanecká žiadosť aj v mene mnohých obyvateľov Rendezu generálnemu riaditeľovi ŽSR Mgr. Martinovi Erdössymu na urgentnú stavebnú opravu – rekonštrukciu budovy „Veľkej vodárenskej veže“ po požiari  25.6.2016, kde táto budova je pamiatkovo chránená v areáli pamiatkovej zóny – staré rušňové depo Bratislava – Rendez. Neboli dodržané sľuby zo strany vedenia ŽSR že urgentne zrealizuje a zabezpečí potrebné náležitosti /financie, firmu/ aby termínovo čo najskôr bolo prevedená táto oprava. Píše sa dátum 7.12.2016 a nové vedenie ŽSR zatiaľ nevykonalo žiadne pracovné aktivity v tejto veci.

39/ Na moju písomnú žiadosť 17.10.2016 realizáciu rekonštrukciu, opravu asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy + opravu cestných chodníkov v pásme hlavnej cesty na celom území Rendezu /Východného/ MČ Rača t.j. železničné priecestie Rača – Rendez- Šajby – Dopravná – Paseky až po kruhový objazd Vajnory = odpoveď z Magistrátu 18.10.2016 Ing. Gabriel Baláž – riaditeľ sekcie správy komunikácií, živ. prostr. a stavebných činností že moja uvedená písomná žiadosť bude prerokovaná v harmonograme schvaľovania opráv povrchu vozoviek a chodníkov pre rok 2017.

40/ Poslanecké písomné žiadosti pre rok 2017 na zaradenie a realizáciu akcie spolu s finančnými prostriedkami pre konkrétne inštitúcie – organizácie t.j.
a)Magistrát hl.m.Bratislavy – oprava, rekonštrukcia asfaltového povrchu hlavnej cesty + cestných chodníkov v pásme od železničného priecestia Rača cez celý Rendez až po kruhový objazd Vajnory.
b) Magistrát hl. m. Bratislavy + MÚ Rača – zákaz prejazdu ťažkej nákladnej dopravy – nákladných vozidiel do 22t cez celé územie hlavnej cesty II. triedy Rendez /Východné/ t.j.v pásme od železničného priecestia Rača cez celý Rendez až po kruhový objazd Vajnory.
c) Magistrát hl. m. Bratislavy oddelenie verejnej dopravy + MÚ Rača odd. dopravy + Dopravný podnik – rezort prevádzky a techniky + MÚ Rača :Žiadosť v mene obyvateľov Rendezu /Východného/ na opätovné prevádzkovanie autobusovej linky do centra mesta /konečná na Trnavskom Mýte/ namiesto zrušenej autobusovej linky č. 114 novou linkou č. 56x na trase Vojenský hotel Šajby – Trnavské Mýto a späť.
d) ŽSR - Magistrát hl. m. Bratislavy- VÚC Bratislava + na vedomie MÚ Rača: Riešenie využitia Bratislavskej integrovanej dopravy s jeho železničným prepojením na Rendez/ Východné/, Vajnory v dopravnom genereli Bratislava a jeho realizácia v roku 2016 – 2017 na trase:
-Vajnory-Rendez-Predmestie-Filiálka a späť
- Vajnory-Rendz-Vinohrady-Hlavná stanica-Lamač-Devínska Nová Ves a späť
- Vajnory – Rendez – Petržalka a späť
- Vajnory – Rendez – Vrakuňa – Podunajské Biskupice a späť
e) ŽSR – vybudovanie dlhoročne plánovanej a požadovanej budovy „železničnej stanice“ na Rendezi MČ Rača pre cestujúcich na bývalom pôvodnom mieste oproti budove reštaurácie Rubikon súbežne s vybudovaním potrebných železničných terminálov.
f) ŽSR – dlhoročne požadovaná žiadosť na stavebnú rekonštrukciu budovy železničných personálnych kasární na Dopravnej 1, zaradenú ako pamiatkovo chránenú – zatiaľ zabezpečiť budovu pred vstupom osôb.
g) ŽSR – žiadosť o urgentné riešenie stavebnej opravy rekonštrukcie budovy „Veľkej vodárenskej veže“ postihnutej požiarom 25.6.2016 – pamiatkovo chránená, nachádzajúca sa v pamiatkovej zóne
h) MÚ Rača – starosta Mgr. Pilinský – žiadosť aby pri už existujúcej realizácii poslanecky presadenej priority číslo jedna t.j. kompletnej stavebnej rekonštrukcii budovy MŠ Šajby jej nadstavbou boli vyčlenené dodatočne nutné finančné prostriedky /40.000 eur/ na vybudovanie priestorov prevádzky jedálne (vývarovne). Uvedená žiadosť už bola prerokovaná a schválená pri schvaľovaní celoročného finančného rozpočtu MČ Rača pre rok 2017.

41/ Slovenská pošta – žiadosť na urgentné riešenie problému znovu otvorenia prevádzky Pošty na Rendezi /personálne problémy/ z dôvodu tejto veľmi chýbajúcej verejnej služby pre obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača 2017, ktorí sú nútení cestovať do Rače a strácať tak zbytočne svoj osobný produktívny čas.
ODPOVEĎ  Z POŠTY zo dňa 3.1.2017:
Vážený p. Sekerka,

na základe Vašej žiadosti ohľadom možnosti znovuotvorenia dočasne zatvorenej podacej Pošty Bratislava 315 Vám zasielame nasledovné stanovisko.
Slovenská pošta, a. s., (ďalej len SP), dočasne uzatvorila Poštu Bratislava 315 z dôvodu mimoriadnej udalosti - lúpežného prepadnutia. Mimoriadna udalosť mala za následok práceneschopnosť vedúcej pošty - pretrváva dodnes a ukončenie pracovného pomeru priehradkového zamestnanca, ktorý pracovný pomer ukončil na vlastnú žiadosť - po lúpežnom prepadnutí.
K dočasnému zatvoreniu  podacej Pošty Bratislava 315 pristúpila SP z opodstatnených dôvodov, nakoľko na tejto pošte evidujeme už druhé lúpežné prepadnutie.
Pošta Bratislava 315 patrí k „malým“ podacím poštám (má dvoch zamestnancov, ktorí poskytujú služby v dvoch zmenách počas jej otváracích hodín pondelok až piatok od 8 do 18 hod. Vzhľadom na personálny stav pošty, potrebu eliminácie vzniku prípadných ďalších mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, SP v súčasnosti analyzuje jej ďalšie prevádzkovanie v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby ako aj z pohľadu celkovej efektívnosti pošty súvisiacej s jej využiteľnosťou zákazníkmi.

Počas dočasného zatvorenia podávacej  Pošty Bratislava 315 sú zákazníkom k dispozícii najbližšie otvorené pošty:
·         Pošta Bratislava 35, na adrese Čachtická 25, 830 05 Bratislava, ktorá je vzdialená od pošty Bratislava 315 cca 2,1 km a jej hodiny pre verejnosť sú od 7:30 – 18:30 hod. s prerušením od 12:00 do 12:30 hod.
·         Pošta Bratislava 36, na adrese Roľnícka 1/A, 830 06 Bratislava, ktorá je vzdialená od pošty Bratislava 315 cca 2,6 km a jej hodiny pre verejnosť sú od 8:00 – 18:00 hod. s prerušením od 13:00 do 13:30hod.
·         Pošta Bratislava 34, na adrese Kadnárova 53, 831 51 Bratislava, ktorá je vzdialená od pošty Bratislava 315 cca 3,1 km a zákazníkovi je k dispozícii v čase od 7:30 – 18:30 hod. s prerušením od 13:00 do 13:30 hod.
Ďakujeme za Váš podnet a záujem, vzhľadom na vyššie uvedené veríme, že naše stanovisko bude prijaté s pochopením.

S úctou
Ing. Marta Suchá
vedúca oddelenia podpory pobočkovej siete

42/ Poslanecká písomná urgentná žiadosť starostovi MČ Rača a odd. hospodárenia s majetkom Ing. Sisákovi o maximálne urgentnú realizáciu „inštalácie senzorového osvetlenia“ pred vchodom a celou prevádzkou lekárne RENDEZ + výškové orezanie konárov borovíc pred touto prevádzkou pre optickú možnosť prehľadu pohybu osôb do vchodu lekárne. Reakcia na lúpežné prepadnutie tejto lekárne v decembri 2016 ako prevencia  a snaha minimalizovať možnosť tejto kriminálnej činnosti.

43/ Opätovná písomná urgentná žiadosť na Magistrát hl. mesta BA primátorovi Nesrovnalovi a odd. cestného hospodárstva magistrátu + MÚ Rača Ing. Klotton o realizáciu ozdravného orezania konárov topoľov v línii hlavnej cesty II. triedy v pásme Šajby na Rendezi, najmä z bezpečnostných dôvodov  optického prehľadu vodičov v zákrutách hlavnej cesty a bezpečnosti chodcov predvídať dopravné kolízne situácie. Realizácia ozdravného orezania konárov topoľov je nutná v čase vegetačného pokoja t.j. v 1.q.2017

44/ Pracovné stretnutie na SLOVENSKEJ POŠTE na úrovni poslanca za Rendez /Východné/ MČ Rača s riaditeľom úseku pobočkovej siete a retailového predaja kvôli mojim poslaneckým žiadostiam na znovu otvorenie prevádzky Pošty na Rendezi sa presunulo na marec 2017

45/ Február 2017 – realizovala sa moja poslanecká žiadosť na preloženie osvetľovacieho telesa pred prevádzkou Lekárne Rendez na budove Domu Služieb na Dopravnej ulici kvôli bezpečnosti a prehľadu pohybu osôb vo večerných hodinách – MÚ Rača, Ing. Sisák – oddelenie hospodárenia s majetkom.

46/ Poslanecká písomná žiadosť na Magistrát hl. m. Bratislava – referát cestného hospodárskeho orgánu Ing. Hájková o kompletné orezanie topoľov vedľa hlavnej cesty II. triedy v pásme Šajby – Kasárne budova na Dopravnej ul. z dôvodu možného ohrozenia zlomenia konárov časti stromu tam rastúcich topoľov a ohrozenia bezpečnosti automobilovej dopravy a ľudských životov.

47/Poslanecká písomná žiadosť 20.2.2017 na MÚ Rača odd. cestného hospodárstva Ing. Klotton /spoločná obhliadka február 2017/, ktorý súbežne vždy zasiela túto písomnú žiadosť na Magistrát hl. m. Bratislavy oddelenie cestného hospodárstva kvôli každoročnej žiadosti na opravu cestných výtlkov hlavnej cesty II. triedy v pásme územia celého Rendezu t.j. od železničného priecestia Rača – Šajby- Starý Rendez – Paseky – Vajnory kruhový objazd /Šajby 1 veľký výtlk a 4 malé, Starý Rendez úsek námestíčka až po Dom služieb 11 stredne veľkých výtlkov a 3 malé, Paseky až po kruhový objazd Vajnory 5 malých výtlkov /fotodokumentácia/

48/ Zároveň spoločná každoročná pravidelná jarná obhliadka /2017/ cestných výtlkov spolu s Ing. Klotton MČ Rača odd. cestného hospodárstva na príjazdových cestách Dopravná ul., Šúrska, Paseky /fotené/ následné plánovanie opráv týchto  cestných výtlkov MÚ Rača.

49/ Poslanecká pravidelná písomná  /marec 2017/ o orezanie kríkov a vyčistenie od nečistôt a lístia v obvode 2 oplotených asfaltových ihrísk v areáli parčíka pred budovou KS Impulz – MÚ Rača Mgr. Gulyášová , realizované údržbou zelene MÚ Rača p. Benkovič . ihriská sú využívané najmä deťmi a mládežou Rendezu.

50/ Osobné poslanecké pracovné stretnutie na Hlavnej pošte – Námestie SNP konané 8.3.2017 kvôli znovu otvoreniu prevádzky pošty na Rendezi /315/ s pánom  Kissom – riaditeľom úseku pobočkovej siete a retailového predaja na základe mojej písomnej poslaneckej žiadosti, kde som argumentačne zhodnotil dôvody, prečo má byť Pošta na Rendezi prevádzkovaná t.j. počet obyvateľov Rendezu  cca 5087, Policajná akadémia Sklabinská cca 300 študentov a zamestnancov, Vysoká škola práva – Dopravná  cca 120 študentov, Vojenská posádka cca 60-80, ŽSR + podnikateľské subjekty – cestovanie MHD na Poštu do Rače – časové straty a cestovné náklady atď. Zo strany vedenia pošty p. Kiss na moje uvedené argumenty uviedol, že sa v súčasnosti robia prevádzkové reštrikcie na poštách v Bratislave, no napriek tomu po zhodnotení mojich vecných argumentov sa zo strany pošty vykonajú potrebné prevádzkové opatrenia aby pošta na Rendezi mohla čo najskôr termínovo znovu slúžiť občanom Rendezu.
/Prebehlo aj rokovanie vedenia Pošty SR s pánom starostom Mgr. Pilinským, kde sa dohodli formy spolupráce/.

S pánom riaditeľom úseku pobočkovej siete a retailového predaja Kissom som sa ako poslanec za Rendez /Východné/ MĆ Rača dohodol na budúcej operatívnej spolupráci, telefonicky a podľa potreby aj osobne pri riešení problémov Pošty na Rednezi.
51/ Poslanecká žiadosť na MÚ Rača – Ihriská Ing. Miroslavovi Markovi ako budú realizované moje písomné žiadosti vznesené na finančný rozpočet 2017 – 1. Polrok t.j. realizácia opráv asfaltových ihrísk na futbal, tenis. Basketbal – novým drôteným oplotením, 3 nové posilňovacie stroje do prírodnej telocvične – odpoveď Ing. Marko MÚ Rača : sú pripravené realizácie v 1. Polroku 2017, druhý polrok sa plánuje v rámci možných financií – podľa mojich žiadostí.
52/ Druhá pracovná obhliadka v teréne Ing. Klottonom  MÚ Rača – cestné hosp. 21.3.2017 – príjazdové cesty pred a za 120-bytovkou, Šúrska ulica, Dopravná 7-49, 2-10, 12-20 realizácia opráv po výbere firiem,  fotodokumentácia opráv realizovaných Magistrátom hl. m. Bratislavy v ich vlastníctve na hlavnej ceste II. triedy Šajby, Rendez, Paseky v marci 2017 na základe mojich poslaneckých žiadostí v r. 2017
53/ Dlhoročná písomná poslanecká žiadosť – urgentná na MÚ Rača aby oslovili ŽSR vo veci orezania dvoch veľkých konárov topoľa, ktoré pretínajú hlavnú cestu z pozemku ŽSR – budova bývalého rušňového depa pri autobusovej zastávke smerom do Vajnor. MÚ Rača – odd. životného prostredia Ing. Gulyášová mi preposlala písomnú žiadosť MÚ Rača adresovanú na ŽSR /fotodokumentácia/ ako vec nutného urgentného riešenia.
54/ Poslanecká písomná žiadosť na MÚ Rača Ing. Ratkovská odd. kultúry kvôli vyhotoveniu Pamätnej dosky Bombardovanie a obete Rendezu z 26.3.1945 – dohoda že nájdem konkrétnu firmu, ktorá zhotoví pamätnú dosku – zlievareň.
55/ Písomná poslanecká žiadosť na MÚ Rača – životné prostredie Mgr. Jusková, Mgr. Gulyášová aby zaslali urgentnú žiadosť na ŽSR /18.4.2017/ na prvé kosenie trávnatých plôch, ktoré sú v ich vlastníctve t.j. Dopravná 1-49, 2-10, 12-20 – vysoký trávnatý porast, alergény z trávy.
56/ Poslanecká písomná podporná žiadosť na zachovanie Stánku – Trafiky, jeho otvorenia prevádzky 6,30-17,00 na vlastníkov firmy MEDIAPRESS Bratislava s.r.o. Mgr. Jozefa Hlouška aby nerealizovali svoj zámer – zrušiť stánok trafiky na námestíčku Rendez ako obchodnej služby, ktorá tu má svoju tradíciu desiatky rokov a presťahovať ho do Rače. Uviedol som dôležité informácie pre ich obchodnú činnosť t. j. počet obyvateľov, vymenovaním firiem a inštitúcii tu pôsobiacich, argumentoval som aj výhodnou polohou stánku v strede Rendezu, zastávka, hlavná cesta, obytná časť atď. a že je výhodné mať rovnomerne rozmiestnené svoje prevádzky vo všetkých častiach Bratislavy.
57/ Realizovaná moja písomná poslanecká požiadavka /3.-5.5./ na Magistrát hl. m. Bratislava odd. cestného hospodárstva /Ing. Miklánková/ t.j. oprava hlavnej cesty II. triedy na celom Rendezi /máj 2017/ priebežne v pásme cesty Dopravná ul. oproti 120-bytovke 2-10 (veľké otrasy z áut z hlukového narušenia pevnosti asfaltu). Priebežné opravy by mali pokračovať počas celého roka 2017 po Východnú ulicu, plus opravy cestného  chodníka vedľa hlavnej cesty v línii Šájb. Opravy ciest a chodníkov na celom Rendezi prebiehajú dlhoročne v spolupráci s Ing. Klottonom z MČ Rača – cestné hospodárstvo, ktorý zabezpečuje hlavne presadzovanie mojich poslaneckých požiadaviek na Magistrát hl. m. Bratislava vždy na príslušný rok, teraz 2017 cez oddelenie cestného hospodárstva Ing. Miklánkovú formou dopravnej komisie magistrátu. Pán Klotton spoločne so mnou, ako poslancom za Rendez /Východné/ zabezpečuje vždy aj dokumentáciu pred a po realizácii opráv ciest a chodníkov v MČ Rača – Rendez.

58/ Dňa 3.-4. 5. 017 bola realizovaná moja písomná poslanecká požiadavka cez MČ Rača odd. životného prostredia na ŽSR t.j. prvé kosenie trávnatých plôch v ich vlastníctve v pásme celá Dopravná ulica.
59/ 31.5.-5.6.2017 bola realizovaná moja písomná poslanecká požiadavka na kompletnú
výmenu drôteného ochranného oplotenia a oporných tyčí na všetkých ihriskách v areáli športu
Rendezu na Sklabinskej a tiež na detskom ihrisku Paseky v termíne 6.-9.7.2017. T.j. veľké
asfaltové ihrisko – futbal, pohybové hry, basketbal a bývalé tenisové ihrisko. Celá akcia je
financovaná MÚ Rača – odd. životného prostredia správcom ihrísk MČ Rača Ing. Miroslavom
Markom s ktorým veľmi konštruktívne ako miestny poslanec za Rendez /Východné/
spolupracujem na základe systému koncepcie mojej písomnej žiadosti pre Celoročný finančný
rozpočet MČ Rača 2017 vo vypracovanom dlhodobom materiály t.j. športovo oddychové
využitie areálu Sklabinská cez konkrétne cielene navrhnuté typy športových aktivít pre deti,
mládež, dospelých - futbal, basketbal, hokejbal, nohejbal, tenis, volejbal, atletika, bikros,

minigolf, kompletný detský sektor, prírodná telocvičňa zabudovaním ďalších strojov na cvičenie,
ktoré bude realizované v druhej polovici roku 2017
60/ Druhá písomná poslanecká žiadosť 30.5.2017 cez MÚ Rača odd. životného prostredia na
ŽSR pokosiť vegetačne rýchly rast trávy na svojich pozemkoch v obytnej časti Rendezu t.j.
Dopravná 1-49, 2-10, 12-20
61/ Realizácia moja písomnej poslaneckej požiadavky – vymaľovanie všetkých vnútorných
priestorov v budove KS Impulz v termíne 8.-14.7.2017, ktorá bola daná v rámci požiadaviek pre
Celoročný finančný rozpočet MČ Rača 2017. Riešené v spolupráci s oddelením kultúry MÚ Rača
a vedúcou KS Impulz Henrietou Záleskou. V druhej polovici roku 2017 bude riešená požiadavka
na výmenu stoličiek v KS Impulz.
62/ Realizácia moja písomnej poslaneckej požiadavky osadenie ďalších dvoch cvičiacich strojov
v prírodnej telocvični v detskom sektore ako môj písomný projekt Cvičenie a prírodná
posilňovňa t.j. 3-členná hrazda, 4 cvičiace stroje, súbor preliezok, variabilné cvičenie
s naťahovacími pružinami, gumami atď. v spolupráci s Ing. Markom – správa ihrísk MČ Rača
63/ Písomná poslanecká žiadosť starostovi Mgr. Pilinskému na odstránenie popadaných
konárov po silnom vetre v auguste – realizované v septembri 2017 oddelením údržby a zelene
MČ Rača
64/ Písomná poslanecká žiadosť starostovi Mgr. Pilinskému na každoročné orezanie kríkov
živého plota na Rendezi v pásme územia Dopravná 1-49, 2-10, 12-20 – termín realizácie
september-október 2017 oddelením údržby a zelene MČ Rača – Realizované 2.10.2017
65/ Písomná poslanecká žiadosť starostovi Mgr. Pilinskému na bezplatný prenájom KS Impulz
pri príležitosti sviatku Úcta k starším – železniční zamestnanci, dôchodcovia Stanice Bratislava-
Východ 27. ročník – september 2017

Uvedené investičné akcie – aktivity som ako miestny poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača musel vždy najskôr vypracovať, navrhnúť a presadiť písomnou či ústnou formou najskôr na odborných komisiách MÚ Rača, ktoré sú pracovne poradné inštitúcie a na záver, priebežne na plénach MZ Rača najmä na konci roka, kedy sa schvaľujú poslanecké návrhy investičných akcií – aktivít pre celoročný finančný rozpočet MČ Rača pre príslušný nasledujúci rok, kde ich musíte dokázať presadiť presvedčením dostatočného počtu poslancov /15/ celého MZ Rača na základe vecne vyargumentovaných faktov – argumentov. Pri presadzovaní verejných záujmov – doprava, životné prostredie, obchod, služby, zdravotníctvo atď. pracovné poslanecké rokovania s konkrétnymi inštitúciami písomnou aj osobnou formou.
Všetku písomnú dokumentáciu svojich aktivít cez – žiadosti – návrhy projektov – odpovede inštitúcií – mám dlhoročne priebežne stále vedené a uložené v mojom poslaneckom archíve.


Vypracoval: SEKERKA CYRIL – poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára