Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Miestny úrad  RAČA                                                     
                                                                                             
Mgr. Peter P i l i n s k ý                                                               
Starosta MČ RAČA                         

Kubačova ul.  21                                                                                            
831 06 Bratislava                                                                                           


                                                                                                                             Bratislava, 19.4.2018


VEC: Návrh na koncepčnú realizáciu celkového dobudovania športového areálu Rendezu – Sklabinská športovými plochami ihrísk v rokoch 2018-2022


Vážený pán starosta MČ Rača, dovoľ aby som ti predložil svoj poslanecký návrh /konzultovaný s odborníkmi/ na celkové komplexné dobudovanie areálu športu Rendezu – Sklabinská, kde na ploche 2 ha je cielene zhodnotená jeho využiteľnosť  maximálnym záberom pre všetky športové aktivity zohľadňujúce  všetky vekové kategórie od detí – mládeže – seniorov. V súčasnosti je vybudovaný tento stav športových plôch – ihrísk: 


1)  DETSKÝ  SEKTOR – cielene samostatná plocha
2)  BASKETBALOVÉ ihrisko – asfaltový povrch
3)  MINIFUTBAL – ihrisko /nohejbal, tenis, hádzaná/ - asfaltový povrch
4)  TENISOVÁ STENA – nácvik pohybových loptových hier
5)  KOPEC – zemina navážaná v 2 etapách /zimné sánkovanie, leto cyklokros, beh
6)  BETÓNOVÝ CHODNÍK – DRÁHA – beh, bicykel, kolieskové korčule,
7)  SOCIÁLNA BUDOVA – 2 WC, pitná voda – otvorené denne apríl-október

Návrh investičných akcií na celkové dobudovanie využitia celého areálu športu RENDEZ – SKLABINSKÁ a oprava už existujúcich športových ihrísk:

1/ Vybudovať minifutbalové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi, oplotením v areáli športu obyvateľov Rendezu Sklabinská

Návrh na dlhoročne naplánovanú investičnú akciu „Vybudovanie  futbalového  ihriska s umelou trávou, mantinelmi, oplotením  rovnakého typu ako  je už v Rači na Tbiliskej a v Krasňanoch. Umiestnenie futbalového ihriska bolo už predstavebne priestorovo vybraté a dohodnuté so športovým oddelením MČ Rača  a je dôležitou chýbajúcou pohybovou aktivitou, ktorú už dlhoročne urgentne požadujú najmä deti a mládež celého Východného /Rendezu/ pre jeho vyhovujúci mäkký povrch umelej trávy, namiesto len tvrdého asfaltu, kde prichádza navyše k častým úrazom a poškodzovaniu ich pohybového aparátu. Ihrisko s umelou trávou a oplotením  je navyše systémovo vybraté  na komplexné využitie rôznorodých športových aktivít v celom areáli športu obyvateľov Rendezu Sklabinská, kde sú zároveň  rozvrhnuté a cielene umiestnené ihriskové plochy pre pohybové športy počínajúc od detského sektoru, volejbalu, basketbalu, hokejbalu, bežeckej dráhy, tenisovej steny, tenisu, zeminou navozeného kopca v lete bežecky, cez zimu využívaný na sánkovanie, cyklokros. Areál športu obyvateľov Rendezu bol systémovo, cielene navrhnutý tak, aby jeho priestor /2 ha/ bol vybavený hracími plochami uvedených druhov športu, ktoré sú dominantné najviac u detí, mládeže, dospelých najviac sa využívajú, rešpektujúc pri tom aj voľnú plochu na rôzne rekreačné športové aktivity.

Požadovaná suma: cca 20.000 


2/ Stavebná rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská


Návrh na realizáciu mojej dlhoročnej požiadavky t.j. Stavebnú rekonštrukciu tenisovej steny  /postavenej  v roku 1986 v akcii Z/ ktorá  je stále početne využívaná deťmi, mládežou, dospelými pre nácvik pohybových športov t.j. volejbal, basketbal, futbal, nohejbal a najviac tenis. Tenisová stena potrebuje už urgentne stavebnú rekonštrukciu vzhľadom k tomu, že sa tu začínajú aj mnohé nácviky detských pohybových daností.

Požadovaná suma: 3.500€


3/ Vybudovanie bežeckého asfaltového oválu na existujúcom betónovom chodníku v obvode polovice areálu – využitie na beh, bicykel, kolieskové korčule


Návrh na vybudovanie bežeckého oválu v kombinácii využitia pre bicyklovanie a kolieskové korčule už na existujúcom betónovom chodníku, ktorý je početne využívaný práve uvedenými športovými aktivitami, ktorý by umožnil realizovať tento druh športov.


4/ Návrh na vybudovanie hokejbalového ihriska s mantinelmi na ploche bývalého tenisového kurtu
Kde hokejbal je športovou aktivitou využívanou takmer celoročne najmä deťmi a mládežou /Rendezska celoročná liga/

Požadovaná suma: 4.500€


5/ Zabudovanie 2 volejbalových tyčí v priestore vedľa kopca už dvoch zabudovaných


Návrh na zabudovanie 2 volejbalových tyčí v šírke rozmerov volejbalového ihriska vedľa už 2 zabudovaných volejbalových tyčí, ktoré spĺňajú potrebné hracie rozmery, kde povrch zostane trávnatý ako forma rekreačného volejbalového športu /piesok – forma plážového ihriska predstavuje stálu hrozbu znečisťovania mačkami, psami/

Požadovaná suma: 650€


6/ Návrh na vybudovanie minigolfového ihriska – 16 dráhv línii vedľa záhrad a tenisovej steny
na povrchu, ktorý bude spĺňať aj nízke finančné náklady. Minigolf je rodinnou, partiovou aktivitou s vekovým záberom od detí, mládeže, seniorov

Požadovaná suma: 4 500€


Vážený pán starosta, na prácach v areáli športu Rendezu – Sklabinská som bol aktívne zúčastnený od jeho samotného počiatku návrhu budovania od roku 1982-83, kedy som v akcii „Z“ zdarma brigádoval aj s mojou generáciou Rendezákov. Celý projekt výstavby areálu postupne v etapách financoval a realizoval bývalý Národný výbor III. Na Junáckej ulici s pánmi Ing. Vajcíkom a Ing. Borkom z oddelenia výstavby /tenisová stena, oplotenie, kopacie práce, veľké a malé asfaltové ihrisko, 2x budovanie kopca návozom zeminy, atď./.

Plynulo som prešiel od roku 1990 s MÚ Rača až do súčasnosti pri predkladaní návrhov celého využitia športového areálu Rendezu – Sklabinská ako bola výstavba v dvoch etapách detského športového sektora , basketbalového ihriska, smetné koše. Výsadba všetkých stromov v obvode plotu areálu bola realizovaná brigádnicky zdarma klubom RealRendez /stromy z lesnej škôlky MÚ Rača/ plus ozdravné orezy. Zároveň ako poslanec som v roku 2000 cez MÚ Rača bol iniciátor odpredaja celého pozemku areálu od Policajnej akadémie za vtedy symbolickú 1 korunu /minister vnútra Šimko, starosta Bielik/ do majetku MČ Rača, ktoré sa nerealizovalo už tesne pred podpisom z vtedajších politických problémov vlády SR.

Vážený pán starosta, areál športu Rendezu Sklabinská by pri dobudovaní mojich poslaneckých návrhov, odborne konzultovaných, bol jedinečným športovým a oddychovým priestorom na 2 ha s bezpečnostnou ochranou plotu a stromov, ktorá by aj v Bratislave spĺňala /bezbariérový/ tie najlepšie kritériá pre zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže, seniorov.

S úctou za pochopenie ďakujem

                        Vypracoval : Cyril  S e k e r k a – poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/Na vedomie:

Ing. Jana Pešková – prednostka MÚ Rača
Ing. Miroslav Marko – oddelenie životného prostredia
vedúci ihrísk MČ Rača
Príloha : fotografia návrhu projektu ihrísk0 komentárov:

Zverejnenie komentára