Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Miestny úrad  RAČA 

Mgr. Katarína Gulyášová
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 

Bratislava, 20. 9.2017

VEC: Výzva na ŽSR vo veci orezania konárov topoľov v roku 2018

Vážená pani Gulyášová,
dovoľte aby som opätovne požiadal vaše oddelenie životného prostredia aby ste urgentne vyzvali ŽSR – príslušný odbor životného prostredia aby ZREZALI 2 VEĽKÉ KONÁRE TOPOĽOV, ktorých rast pretína hlavnú cestu II. triedy na Dopravnej ulici, nachádzajúce sa v obvode budovy bývalého Starého depa na Dopravnej ulici.
Prvú žiadosť som písomne zaslal na ŽSR a MÚ Rača v roku 2008 aj s fotodokumentáciou problémových konárov stromu topoľa, ale vždy tam prišlo buď k personálnym zmenám pracovníkov, ktorí mali zabezpečiť orezanie konárov a zároveň je tu existujúca skutočnosť, že ŽSR zabezpečujú pílenie, orezy stromov na všetkých svojich železničných pozemkoch po celom Slovensku a najskôr zabezpečujú orezy – pílenie stromov vedľa železničného koľajiska.
Na základe mojich dlhoročných skúseností však opäť žiadam orezanie spomenutých 2 konárov stromu topoľa, nakoľko poloha konárov nad hlavnou cestou II. triedy na Dopravnej ulici môže kedykoľvek spôsobiť závažnú dopravnú nehodu tam jazdiacich áut s možnými závažnými zdravotnými následkami až po možnosť nehody so smrteľnými následkami. Preto si dovoľujem požiadať vás ako oddelenie životného prostredia MČ Rača aby ste ako správca vecí verejných znovu urgentne vyzvali ŽSR / sú tam opäť noví zamestnanci/ aby konečne po 9 rokoch realizovali moju poslaneckú požiadavku, ako aj žiadosť mnohých obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača a odstránili časované nebezpečenstvo , ktoré môže svojimi následkami zaviniť stratu toho najcennejšieho – ľudského života
S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad  RAČA  

Mgr. Miroslav Marko
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 

Bratislava, 5. 2.2018

VEC: Zmena mojej písomnej poslaneckej žiadosti pre investičné akcie na rok 2018, ktoré som predložil ako celok pre „Celoročný finančný rozpočet za Rendez /Východné/ MČ Rača na rok 2018.

1/ Ruším a výpúšťam požadované investičné akcie v areáli športu Rendezu na Sklabinská:
• Vybudovanie atletického oválu v priestore okolo kopca v hranici dĺžkového pásma  po veľké asfaltové ihrisko.
 Vybudovanie minifutbalového ihriska s umelou trávou a oplotením

2/ Žiadam realizáciu investičných akcii už písomne uvedených v žiadosti pre Celoročný finančný rozpočet pre Rendez /Východné/ na rok 2018:

 Stavebná rekonštrukcia tenisovej steny početne využívanej deťmi, mládežou, dospelými pre nácvik pohybových hier – tenis, volejbal, futbal, basketbal
 Zabudovanie do skvele existujúcej a početne využívanej prírodnej telocvične  ešte 1 cvičiaci stroj /priestorovo blízko hrazdy/.
 Dotiahnuť  opravy trhlín a vydutí na asfaltovom basketbalovom ihrisku – rovnako početne využívané ihrisko.
 Dotiahnuť chýbajúce ochranné pletivo a oporné tyče na bývalom tenisovom ihrisku – lopty odtiaľ lietajú do detského sektoru najmä pieskoviska.
 Dotiahnuť realizáciu vyhotovenia nových bránok – 2 ks so silnejších materiálov obvodov /trubiek/ - rozmery podľa existujúcich bránok na veľkom asfaltovom ihrisku.

Zásadná zmena – zrušenie investičných akcií zodpovedá reálnym finančným prostriedkov v rozpočte MČ Rača, aby mohli byť v roku 2018 aj skutočne úspešne dotiahnuté.

S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/Miestny úrad  RAČA  

Mgr. Miroslav Marko
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava

Bratislava, 5. 2.2018

VEC: Oprava 2 ks lavičiek v areáli športu Rendezu  Sklabinská

            Žiadam o opravu 2 ks drevených  lavičiek v areáli športu Rendezu  Sklabinská – zlomené drevené časti na sedenie cca 5 ks. /dôsledky osláv Silvestra/.

S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/                                                          
Miestny úrad  RAČA  

Ing. Marián KLOTTON         
Oddelenie správy majetku, investičných činností
a cestného hospodárstva               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava 
Bratislava, 5. 2.2018

VEC: Oprava výtlkov na hlavnej ceste II. triedy a priľahlých chodníkov

Vážený pán Ing. Klotton
opäť zdravím a dovolím si ťa požiadať aby si už tradične požiadal Magistrát hl. m. Bratislavy ako vlastníka hlavnej cesty II. triedy a súbežných chodníkov vedľa hlavnej cesty na Rendezi,  na základe našej kontrolnej obhliadky o opravu cestných výtlkov v roku 2018, v celom dĺžkovom pásme t.j. od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby- starý Rendez – Paseky – kruhový objazd Vajnory. Prvé dĺžkové pásmo 4 stredné cestné výtlky, 2 malé. Druhé dĺžkové pásmo 3 stredné a 3 malé výtlky.
Zároveň si ťa dovolím požiadať ako člena „dopravnej komisie“ na Magistráte aby si ako vždy spoľahlivo dohliadol na moju písomnú poslaneckú žiadosť  na Magistrát hl. m. Bratislava o „Realizáciu nového asfaltového povrchu v dĺžkovom pásme od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby- starý Rendez – Paseky, tam kde ešte nebol realizovaný tak aby bola hlavná cesta II. triedy v celej svojej dĺžke kompletne potiahnutá novým asfaltovým povrchom do čoho patria aj cestné chodníky. Po realizácii opráv prosím poslať fotodokumentáciu.

S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA  

Ing. Marián KLOTTON         
Oddelenie správy majetku, investičných činností
a cestného hospodárstva               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava      
Bratislava, 5. 2.2018

VEC:Jarná realizácia opráv cestných  výtlkov v roku 2018 na Rendezi /Východnom/ MČ Rača
Vážení pán Ing. Klotton,

Dovoľ aby som ťa požiadal o Jarná realizácia opráv cestných  výtlkov v roku 2018 na Rendezi /Východnom/ MČ Rača na príjazdových cestách na základe našej kontrolnej obhliadky + fotodokumentáciou.

 Dopravná ulica bytovka č. 25 -2 malé výtlky
 Dopravná ulica bytovka č. 23 /malý parčík/ - 2 stredné cestné výtlky
 Dopravná ulica byovky č. 25-27-29 – 4 stredne veľké výtlky
 Dopravná ulica bytovka č. 45-47-49 – 1 väčší + 4 stredné cestné výtlky
 Námestie – zastávka MHD 52,54,56 – vianočný stromček – 4 stredné výtlky
 Šúrska ulica 4 stredné cestné výtlky
 Paseky – predná časť 162-bytovky 5 stredných cestných výtlkov
 Paseky – zadná časť 162-bytovky 4 stredné cestné výtlky

Prosím po realizácii zaslať fotodokumentáciu e-mailom.

S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                   Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA  

Mgr. Peter Pilinský
Starosta MČ Rača                

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava
  
Bratislava, 16. 3.2018

VEC: Údržba zelene v okolí KS Impulz

Vážený pán starosta,
            Dovoľ, aby som ťa požiadal na základe mojej písomnej žiadosti /2017/ a tvojho súhlasu, aby sa opäť realizovali zveľaďovacie práce oddelením údržby zelene v priestoroch pri budove KS Impulz t.j. hracie oplotené asfaltové ihrisko tesne za budovou KS Impulz – orezanie kríkov, krovín, prípadne konárov stromov, ktoré zasahujú do ihriska, alebo budovy KS Impulz a vyhrabanie lístia a nečistôt. Zároveň rovnaké čistiace práce na druhom oplotenom asfaltovom ihrisku  pred budovou KS Impulz, prípadne potrebné orezanie kríkov v obvode ihriska.
Minulý rok /2017/ bola v jarnom období realizovaná rovnaké moja požiadavka zveľaďovacích prác  v tomto areáli, v priestore pri budove KS Impulz na skvelej úrovni údržbou zelene MČ Rača.  Obyvatelia Rendezu početne využívajú  túto športovú a oddychovú zónu a veľmi to ocenili a aj sami si začali  udržiavať poriadok  v takto ukážkovo zveľadenom areáli parčíka, ihriska pred KS Impulz.
            Pán starosta, verím, že tak ako minulý rok aj tento rok /2018/ na jar zariadiš, aby naša dohoda bola realizovaná  a obyvatelia Rendezu si mohli znovu oddýchnuť v čistom, zveľadenom prostredí, ktoré tak početne využívajú.
S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Na vedomie:
Mgr. Katarína Gulyášová
Oddelenie životného prostredia                   
Miestny úrad  RAČA  

Mgr. Katarína Gulyášová
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 

Bratislava, 16. 4.2018

VEC: Odvoz ekologického odpadu

Vážená pani Katka Gulyášová,
dovoľte mi, aby som vás požiadal o dovoz ekologického odpadu /ihličie zo stromov, burina/ z brigád občanov Rendezu /Východného/ MČ Rača, ktorí sa dlhoročne, cez celé vegetačné obdobie pravidelne starajú a zveľaďujú si svoje životné prostredie pred svojimi bytovkami /nie formou raz za rok, spravil som, odfotil som sa a šup na Facebook/.
Konkrétne miesta ekologického odpadu /malé kopy/ - strom vŕby oproti bytovke Dopravná 31 v blízkosti plynovej stanice, kde je aj druhé miesto odpadu ihličia za domovými kontajnermi, tretie miesto pred bytovkou Dopravná 23 v blízkosti predzáhradky a oproti bytovke Dopravná 25.
Verím a dúfam, že naša skvelá spolupráca zabezpečí vyčistenie uvedených 3 miest ekologického odpadu, kde som už množstvo ihličia odviezol ako zásyp blízkych jám vzniknutých po vyjazdení a parkovaní osobných áut v blízkosti trávnatých plôch. Stálo ma to veľa fyzických síl /pri mojich súčasných 56 kg/a spolu s prevažne starším brigádnikmi seniormi budeme veľmi povďační, keď výsledky našich zveľaďovacích prác v životnom prostredí dotiahnete odvozom ekologického odpadu.
S úctou a vďakou za porozumenie ďakuje skvelému oddeleniu životného prostredia MČ Rača                                                                                  Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/

Miestny úrad  RAČA  

Mgr. Katarína Gulyášová
Oddelenie životného prostredia               

Kubačova ul.  21                                                                   
831 06 Bratislava                                                                 


Bratislava, 18. 4.2018

VEC: Výzva na ŽSR – kosenie trávnatých plôch na Rendezi /Východnom/

Dobrý deň pani Gulyášová

Chcel by som vás požiadať aby ste písomne vyzvali ŽSR – vlastníka trávnatých plôch t.j. Dopravná 1-49, Dopravná 2-10, Dopravná 12-20 aby v mesiaci Apríl 2018 začali kosiť tieto trávnaté plochy vzhľadom na výšku trávnatého porastu, nielen kvôli zveľadeniu životného prostredia, ale aj zdravotného  dôvodu – alergie z trávy, burín jarného porastu vegetácie.

S úctou a vďakou za porozumenie ďakuje

Cyril  S e k e r k a
                                                                       poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA   
                                   
                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová
                                               
Oddelenie životného prostredia                 

Kubačova ul.  21                                                                     
831 06 Bratislava                                                                   


                                                                                                Bratislava, 19. 4.2018

VEC: Výzva na ŽSR vo veci orezania konárov topoľov v roku 2018
Vážená pani Gulyášová,
dovoľte aby som opätovne požiadal vaše oddelenie životného prostredia aby ste urgentne vyzvali ŽSR – príslušný odbor životného prostredia aby ZREZALI 2 VEĽKÉ KONÁRE TOPOĽOV, ktorých rast pretína hlavnú cestu II. triedy na Dopravnej ulici, nachádzajúce sa v obvode budovy bývalého Starého depa na Dopravnej ulici.
Prvú žiadosť som písomne zaslal na ŽSR a MÚ Rača v roku 2008 aj s fotodokumentáciou problémových konárov stromu topoľa, ale vždy tam prišlo buď k personálnym zmenám pracovníkov, ktorí mali zabezpečiť orezanie konárov a zároveň je tu existujúca skutočnosť, že ŽSR zabezpečujú pílenie, orezy stromov na všetkých svojich železničných pozemkoch po celom Slovensku a najskôr zabezpečujú orezy – pílenie stromov vedľa železničného koľajiska.
Na základe mojich dlhoročných skúseností však opäť žiadam orezanie spomenutých 2 konárov stromu topoľa, nakoľko poloha konárov nad hlavnou cestou II. triedy na Dopravnej ulici môže kedykoľvek spôsobiť závažnú dopravnú nehodu tam jazdiacich áut s možnými závažnými zdravotnými následkami až po možnosť nehody so smrteľnými následkami. Preto si dovoľujem požiadať vás ako oddelenie životného prostredia MČ Rača aby ste ako správca vecí verejných znovu urgentne vyzvali ŽSR / sú tam opäť noví zamestnanci/ aby konečne po 9 rokoch realizovali moju poslaneckú požiadavku, ako aj žiadosť mnohých obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača a odstránili časované nebezpečenstvo , ktoré môže svojimi následkami zaviniť stratu toho najcennejšieho – ľudského života
S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                    Cyril  S e k e r k a
                                                                        poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad  RAČA   
                                   
                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová
                                               
Oddelenie životného prostredia                 

Kubačova ul.  21                                                                     
831 06 Bratislava                                                                   


                                                                                                Bratislava, 11. 5.2018

VEC: Kosenie

Dobrý deň pani  Gulyášová,
dovolím si vás opätovne požiadať o záležitosti v životnom prostredí na Rendezi /Východnom/ MČ Rača, aj keď plne chápem a rešpektujem súčasné personálne a organizačné problémy na oddelí údržby zelene MČ Rača, tak len diplomatické pripomenutie problémov.

1/ prosil by som opätovne súrne pourgovať ŽSR aby ihneď pokosili trávnaté plochy, ktoré sú v ich vlastníctve /jednu časť už pokosili/ t.j. Dopravná 1-49, 21-23, 31-35, 12-20. Tráva tu dosahuje pri vegetačnom raste priemerne 70-90 cm a s nimi spojené trávnaté, burinové alergény.
2/ taktiež žiadam MÚ Rača o pokosenie trávnatých plôch ktoré patria do vlastníctva MČ Rača – najmä areál Sklabinská
3/ Keď to bude prevádzkovo možné oddelením údržby zelene realizovať dohodnuté zveľaďovacie  - orezávacie, čistiace práce v okolí KS Impulz, dohodnuté s pánom starostom Pilinským  – žiadosť zo 16.3.2018 (športové ihrisko za i pred budovou KS Impulz, Parčík pred KS Impulz). Tieto plochy, najmä parčík ,  sú počas celej vegetačnej sezóny početne využívané obyvateľmi Rendezu – deti, dospelí, seniori na oddych a šport čo po realizácii zveľaďovacích prác oddelením údržby zelene práve títo obyvatelia oceňujú a sami si čistotu aj udržiavajú.
S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                    Cyril  S e k e r k a
                                                                        poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/


Miestny úrad  RAČA   
                                   
                                                           
Mgr. Katarína Gulyášová
                                               
Oddelenie životného prostredia                 

Kubačova ul.  21                                                                     
831 06 Bratislava                                                                   


                                                                                                Bratislava, 29. 5.2018

VEC: Tretia výzva na ŽSR – kosenie trávnatých plôch na Rendezi /Východnom/

Dobrý deň pani Gulyášová

Prosím o maximálne urgentnú /3X/  OPATOVNÚ VÝZVU na  ŽSR – vlastníka trávnatých plôch t.j. Dopravná 1-49, Dopravná 2-10, Dopravná 12-20 o urýchlené pokosenie týchto trávnatých plôch – v roku 2018 ešte ani raz nekosili  z dôvodov nielen zveľaďovacích, ale najmä zdravotných – trávnaté burinové agresívne alergény a zároveň aj z dôvodu dopravnej bezpečnosti, kde vysoký trávnatý porast cca 1 m bráni už vo výhľade vodičov pri výjazde zo sídliska na hlavnú cestu.
Ide o trávnaté plochy Dopravná 1-49, 19-21, 31-35, 12-20. Podarilo sa svojpomocne zabezpečiť aspoň pokosenie pred 2-3 bytovkami. Členené divízie ŽSR /kocúrkovo na ŽSR/ cca pred mesiacom pokosili svoje zverené pásmo t.j. Dopravná 10-20, ale už aj tu trávnatý porast vegetačne dosiahol potrebu opätovného pokosenia.
15.-16 6.2018 sa na Rendezi koná Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel, čo je nielen zraz slovenských ale aj zahraničných návštevníkov /12 štátov/ ale je to aj každoročná najdôležitejšia akcia na Rendezi /Východnom/ MČ Rača a Bratislavy, jej celkovej úspešnej a dôstojnej prezentácie.
S úctou a vďakou za porozumenieCyril  S e k e r k a
                                                                        poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez/
Miestny úrad  RAČA   
                                   
                                                           
Mgr. Miroslav Marko
                                               
Oddelenie životného prostredia
Správa ihrísk MČ Rača                     

Kubačova ul.  21                                                                     
831 06 Bratislava                                                                   


                                                                                                Bratislava, 29. 5.2018

VEC: Informácie

Dobrý deň Mirko Marko,

Prosil by som o informácie:
1/ termín kedy budú dodané 2 bránky – minifutbal do areálu obyvateľov Rendezu Sklabinská?
2/ približný termín opravy rýh na asfaltovom povrchu ihriska basketbalu
3/ približný termín opravy stavebnej rekonštrukcie tenisovej steny cca 30 m
4/ približný termín zabudovania posledného cvičiaceho stroja – prírodná telocvičňa pri hrazde
5/ približný termín zabudovania 10 oporných tyčí a ochranného drôteného pletiva cca 12 m na bývalom tenisovom ihrisku, kde pri futbale stále lieta lopta do detského sektoru
S úctou a vďakou za pochopenie ďakuje

                                                                                    Cyril  S e k e r k a
                                                                                poslanec  MČ Rača-Východné/Rendez 


Mailom 6.6.                                                                      

Dobrý den prajem pani Gulyášová

Chcel by som vás požiadať v rámci ďalšieho kosenia areálu Sklabinská aj o pokosenie kopca, ktorý sa tu nachádza a je početne využívaný detmi.

S úctou za pochopenie ďakujem

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/

Mailom 6.6.
Pekný deň prajem

Reagujem s vdačnosťou na dodanie 2 veľkých minifutbalových bránok do areálu športu Rendez – Sklabinská.

Zároveň by som poprosil v rámci našej dlhodobej vzájomnej spolupráce, aby mi bola poskytnutá  včasná informácia o splnení mojich poslaneckých požiadaviek, aby som vedel promtne informovať obyvateľov Rendezu čo bolo zo strany MÚ Rača do areálu dodané resp.aké práce boli urobené.

S úctou za pochopenie dakujem

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/Mailom 12.6. 
Dobry den prajem

Chcel by som vás poziadat, v ramci vzajomnej dobrej spoluprace, či by ste mi mohli vzdy poslat informaciu /tak ako tomu bolo  doteraz/ ako sa dari riesit moje poslanecke žiadosti – ako je teraz to NEÚNOSNE NEKOSENIE trávnatých pozemkov vo vlastníctve ŽSR, najmä keď nás 16.-17.6.2017 čaká akcia “Celoslovenského zrazu historických vozidiel” návštevníkmi zo Slovenska a zahraničia /12 štátov/ a je to prioritná spoločenská akcia Rendezu /Východného/ MČ Rača – číslo 1.

S uctou za pochopenie dakuje

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/0 komentárov:

Zverejnenie komentára