Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.3.15
0
Cyril Sekerka, Dopravná 27, 831 06 Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ministerstvo dopravy
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Viktor STROMČEK
štátny tajomník

Námestie Slobody č. 6
Bratislava
Bratislava, 20.2.2015

Vážený pán štátny tajomník,

dovoľte, aby som zareagoval a zároveň Vám aj oznámil, že som sa 18.1.2015 ako poslanec za MČ Rača – Rendez na pracovnom stretnutí o stave prác na „Zonálnej štúdii Rendezu“  – časť Starý Rendez Dopravná 1 – 49 dozvedel, že napriek našej písomnej korešpondencii z minulého  aj tohto roku (13.1.2015) o ZÁCHRANE budovy PERSONÁLNYCH KASÁRNÍ na Dopravnej č. 1 (tie prvé od hlavnej cesty) už prebieha AUKCIA JEJ PREDAJA každému prípadnému záujemcovi bez ohľadu na to  čo bude s touto historicky významnou železničnou budovou v budúcnosti.

Som viac ako zarazený z vývoja riešenia tejto situácie, napriek  mojej aktívnej snahe o záchranu budovy „Personálnych kasární“, kde som predsa konkrétne navrhoval spôsob jej obsahového využitia formou prvotnej stavebnej rekonštrukcie budovy a následného zriadenia „Železničného múzea“ s expozíciou výstav z bohatej a zaujímavej železničnej histórie napr. prehliadka uniforiem, pracovných odevov zamestnancov železníc – posunovačov, rušňovodičov, výpravcov, prednostov, prehľad železničnej techniky, výpravne, železničnej stanice atď.

Samotná Bratislava zažila za posledné desaťročie nebývalé nenahraditeľné škody zbúraním historických pamiatok akou je úplná likvidácia závodov KABLO, CVERNOVKA, ktoré priatelia zo susedného Rakúska hodnotia slovami, ako  sa môže vlastník, štát takto barbarsky správať k ochrane a zachovaniu historických pamiatok ako ku svojmu vzácnemu kultúrnemu dedičstvu. Bol by som Vám, pán štátny tajomník, povďačný za urgentnú informáciu aký je daný stav veci okolo „predaja budovy personálnych kasární“ na Dopravnej ulici, ako chcete prispieť k ochrane a záchrane tejto budovy na prevádzku železničného múzea, kde ja osobne písomne vypracujem žiadosť na Ministerstvo kultúry a Pamiatkový úrad SR aby sa predmetná budova „Personálnych kasární“ stala NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU, aby  tento železničný domový historický rodokmeň Rendezu (vznik tejto budovy na konci 19. stor.) neskončil ako herňa, ktorá prináša nie duchovný, ale len bezohľadný zisk.

Vážený pán Ing. Stromček, verím a dúfam, aj v mene mnohých obyvateľov Rendezu – MČ Rača, ktorí majú  k budove dlhoročný citový vzťah ako súputníkovi s ich dlhoročnými životmi, že ako vždy vykonáte potrebné aktivity aby z Rendezu, Bratislavy, Slovenska nezmizla ďalšia historická železničná pamäť, ktorá je pamiatkarmi SR považovaná a registrovaná spoločne so súborom obytných domov ako vzácna, oceňovaná ukážka „bývania železničných zamestnancov“, železničného stavebného štýlu v časovom období viac ako sto rokov a ktorý je jedinečný tohto druhu stavebne zachovalý ako jediná obytná zóna v celej strednej Európe.

Vo Vaše kladné aktivity na záchranu železničného kultúrneho dedičstva so mnou veria a dúfajú mnohí obyvatelia Rendezu – MČ Rača.

S úctou a vďakou

                                                                                                 Cyril Sekerka
                                                                            poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača


Na vedomie:

Ing. Jirko Kubáček
generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy

Mgr. Ladislava Cengelová
riaditeľka kancelárie št. tajomníka Ing. Stromčeka
Cyril Sekerka, Dopravná 27, 831 06 Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Bratislave, dňa 25.02.2015

P. T.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Vec: Návrh na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

V súlade so zákonom 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu si Vám dovoľujem predložiť návrh na vyhlásenie dvoch budov bývalých personálnych kasární na Dopravnej ulici v Bratislave-Rači za národnú kultúrnu pamiatku:

Názov
Adresa
Súpisné č.
Parcela č.
Personálna kasáreň I.
Dopravná 3, Bratislava
1422
4784/31
Personálna kasáreň II.
Dopravná 1, Bratislava
1421
4784/32

Svoj návrh zdôvodňujem tým, že ide o intaktne zachované budovy železničných personálnych kasární z prelomu 19. a 20. stor. prislúchajúcich k susediacemu areálu rušňového depa Bratislava východ, ktoré spolu s ďalšími priľahlými obytnými budovami predstavujú ucelený prierezový prehľad ubytovaním pre zamestnancov železníc a ich rodiny od prelomu 19. a 20. storočia až po 60. roky 20. storočia.

Podporným argumentom pre tento návrh je skutočnosť, že v rámci vyhlásenia priľahlého areálu rušňového depa Bratislava východ za pamiatkovú zónu (rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. MK-382/2008-51/3657 zo dňa 10.3.2008) boli Zásadami ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia pamiatkovej zóny (schválené Krajským pamiatkovým úradom Bratislava dňa 6.7.2011) obidve vyššie uvedené budovy vytipované na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku a na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

S úctou a vďakou
                                                                                                 Cyril Sekerka

Príloha: fotodokumentácia0 komentárov:

Zverejnenie komentára