Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

FAKTY , ARGUMENTY – KONTRA STAVEBNÁ LOBY V MČ RAČA – RENDEZ /VÝCHODNÉ/

Dôvody môjho zásadného nesúhlasu s ďalšou plánovanou výstavbou bytoviek, domov, komerčných prevádzok na celom území Rendezu /Východného/ MČ Rača, ktorá by svojimi negatívnymi dopadmi výrazne znehodnotila kvalitu života v životnom prostredí tu žijúcich obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača.
1/ÚZEMIE RENDEZU
a/ Rendez  /Východného/ MČ Rača má veľkosť územia od obytnej zóny sídliska Šajby po obytnú zónu Paseky vzdušnou čiarou cca 3km /+300 k letisku Vajnory/, šírka územia t.j. od 100 – 120 bytovky Dopravná 2-10, 12-20 po obytnú zónu Sklabinská /aj Policajná akadémia/ cca 800 m.
b/ / Rendez  /Východného/ MČ Rača – na jeho území dĺžka 3 km šírka 800 m sú postavené sídliská Šajby, Starý Rende, Sklabinská, Východná ulica – IBV, ulica Šúrska – IBV, ulica Paseky kombinácia IBV a bytoviek. Táto plocha územia celého Rendezu je už teraz maximálne kapacitne stavebne preťažená svojou veľkosťou zastavanej obytnej plochy na značný úkor zelene, zelených plôch v negatívnom pomere 1:6. Všetka existujúca zeleň v obytných zónach celého Rendezu si za desaťročia vybudovali a budujú obyvatelia bytoviek t.j. výsadbou stromov, kríkov, kvetín, terénne úpravy, oddychové zón atď.
2/ DOPRAVA
a/ DOPRAVA - / Rendez  /Východného/ MČ Rača disponuje jedinou príjazdovou cestou – hlavná cesta II. Triedy cez celé jeho územie t.j. Rača – RendezŠajby – Starý Rendez – Paseky – Vajnory. Zároveň  nemá vyriešenú dôležitú náhradnú cestu v prípade zablokovania prejazdu cesty t.j. pád stromu do dráhy cesty, automobilová nehoda. Praktické skúsenosti dokazujú zablokovanie  cesty na 2-3 hodiny bez možnosti dopravy do Rače, Vajnor a tým aj do mesta Bratislava a okolia.
b/ Železničné priecestie Rača – Rendez je súčasťou hlavného železničného dopravného ťahu Bratislava – Košice , IC rýchliky, osobné vlaky, nákladná doprava. Prichádza tu nárazovo k častým prestojom automobilovej dopravy, ale najmä autobusov MHD linky č. 52,56 v čase raňajšej a poobednej špičky a tým aj nárazovo zvýšená čakacia doba áut, kedy autobusy MHD často nemôžu dodržať svoj časový cestovný poriadok a prichádza tým aj k vynechaniu autobusového spoja, tým aj k nárastu čakania cestujúcich n zastávkach až na ďalší spoj autobusu.
c/ Ďalšia dopravná blokácia MHD – linka autobusu č. 56 najmä v čase rannej a poobednej špičky pri výjazde z bočnej cesty od Zlatých pieskov na hlavnú cestu v smere na Rendez či Vajnory – časové straty 5-10 minút.
d/ hlavná cesta II. Triedy cez celé územie Rendezu do Rače či Vajnor /šírka cesty 6,6 – 6,8 z čias 40-50-tych rokov 20.storočia ako cezpoľná/ je v súčasnosti maximálne dopravne kapacitne preťažená  v ranných a popoludňajších špičkách nárazovo už za hranice bezpečnosti dopravnej únosnosti , kde je často ohrozované zdravie a životy detí, starších, chorých ľudí, kedy mnohí vodiči absolútne nerešpektujú a prekračujú povolenú rýchlosť /50 km/. Frekvencia a nárast prejazdu áut v súčasnosti závisí aj práve s veľkým nárastom výstavby sídlisk, bytoviek v Rači, Krasňanoch kde ale cesty v celej MČ Rača, Bratislave sú svojimi šírkovými rozmermi už zo spomínaných 40-50-60-tych rokov 20. Stor. keď cez celé územie Rendezu prešlo obrazne 50 áut denne. Negatívne dopady obrovského nárastu áut na cestách aj na Rendezi výrazne znehodnocujú kvalitu života ľudí a majú dopady aj na zhoršovaní celkového zdravia obyvateľstva – nadmerná prašnosť, exhaláty z áut, otrasy a praskanie stien bytového fondu najmä v pásme vedľa hlavnej cesty   oboch stranách cesty /bývam v bytovke vzdialenosť z prízemia k ceste 10 m/
Dopravná hrozba – oprava železničného viaduktu Vajnory – jediná dopravná hlavná cesta cez železničné koľajisko do centra mesta Bratislava a opačne z Ivánky pri Dunaji, Vajnor, Rendezu, Rače, Čiernej vody. Jediná možná cestná obchádzka cez celé územie Vajnor. Železničné priecestie vybavené svetelnou signalizáciou, hlavný železničný ťah Bratislava – Galanta – Komárno a späť / rýchliky, osobné vlaky, nákladná doprava/. Železničný viadukt Vajnory bol opravovaný cca pred 15 rokmi a termínovo z bezpečnostných dôvodov už časovo presluhuje svoju potrebnú opravu. Nastane dopravný cestný stav na hranici veľkých zápch až kolapsu nepriechodnosti cestnej dopravy
3/ ŠKOLSTVO
a/ Rendez  /Východné/ MČ Rača už nemá základnú školu a všetky deti od prvej až po deviatu triedu musia cestovať autobusom do Rače, Krasnian, Vajnor čím je opäť v rannej či poobedňajšej špičke preťažená MHD autobusov linky č. 52,56 /školský autobus som dlhoročne aj so starostami vybavoval aj ja, ale ten často časovo nevyhovuje rodičom žiakov/.
b/ Materská škola – argumenty typu, že po realizácii kompletnej stavebnej rekonštrukcii budovy MŠ Šajby s nadstavbou jedného podlažia sa bude môcť prijať ďalší, väčší počet detí absolútne nezodpovedá skutočnej realite, lebo MŠ Šajby a MÚ Rača len naprávajú bývalé hroziace riziko, keď hygienici stále chceli uzatvoriť prevádzku MŠ Šajby lebo kapacitne, normami nezodpovedala väčšiemu počtu detí t.j. potrebným počtom WC, umývadiel, veľkosti plochy spální atď. Po stavebnej rekonštrukcii budovy MŠ Šajby aj s nadstavbou podlažia sa získa vzácnych ďalších  20 miest pre deti. Celková nová kapacita bude 120 detí /predtým 100 miest/ a hygienicky bude MŠ Šajby úplne spĺňať hygienické normy. V žiadnom prípade však nepripadá do úvahy možnosť prijímať ďalšie veľké počty detí z uvedených maximálnych kapacitných možností MŠ. Tým sa absolútne vyvracia tvrdenie stavebných lobistov, že MŠ Šajby po stavebnej rekonštrukcii a rozšírení priestorov by vyriešila dôležitý problém umiestnenia detí z plánovaného a pretláčaného sídliska „RENDEZ  VOUS“ na pozemkoch Šajby pri Policajnej akadémii /300 bytov/
4/ OBCHODNÁ VYBAVENOSŤ
Argumenty typu, že  Rendezu  /Východnému/ MČ Rača chýbajú malé obchodné prevádzky a služby / viď. výstavba sídliska „RENDEZ  VOUS“ /300 bytov/  nezodpovedajú danej realite súčasnosti – 2017, kedy veľké obchodné centrá /Tesco, Kaufland atď./ so svojimi veľkými obchodnými plochami si môžu dovoliť ekonomicky výrazne nižšie ceny, ktoré potom časovo, finančne likvidujú malé obchody, služby, ktoré nie sú schopné ekonomicky, cenovo  súťažiť  o zákazníka, konkrétne prípady na Rendezi – sídlisko Šajby obchod Drogéria Papiernictvo, Starý Rendez – Potraviny Rendez, DOM SLUŽIEB – prevádzky Foto Kino, obchod Plastové okná, Poisťovňa a pod. , Paseky – malé potraviny atď. Každý z nás nakupuje podľa možností rodinného rozpočtu, kde logicky kúpa je diktovaná najnižšou možnou cenou. Ďalším dôležitým faktom je skutočnosť, že v blízkom okolí Rendezu /Východného/ za 15 rokov sa vybudovali veľké obchodné centrá Tesco, Kaufland, menšie Billa, Lidl atď, ktoré sú dostupné aj MHD.
-           VAJNORIA obchodné centrum linka č. 54,56 cestovná doba cca 5 minút
-          TESCO Zlaté Piesky – najväčšie obchodné centrum na Slovensku, obchodné prevádzky na nábytok a bývanie – autobus linky č. 56 cca 10-12 minút
-          Rača OC Kaufland + rôzne obchodné prevádzky – doprava autobusom č. 56 v kombinácii s linkou č. 52 a možnosťou prestupu na električku
-          BILLA potraviny – autobusová linka č. 52,56 cestovný čas cca 8-10 minút
-          Rendez – potraviny Samoška, 2 Lekárne, 2 prevádzky Kozmetiky, 2 prevádzky kaderníctvo, holičstvo, reštaurácie – Katka, Čajka, Rubikon, Vinotéka atď.

5/ SPODNÉ VODY NA RENDEZI
Rendez  /Východné/ MČ Rača, jeho obytné časti, prevádzky sú postavené nabažinatej pôde, kde spodné vody pri dažďoch okamžite stúpnu a zaplavujú pivničné priestory bytoviek, domov, kde práve z týchto ohrozujúcich príčin pracuje neprestajne 24 hodín veľké odsávacie čerpadlo /ŽSR prevádzka/. V čase poruchy veľkého čerpadla a jeho nečinnosti spodné vody spôsobujú materiálne škody – viď. Dom služieb Dopravná ulica, pivnice domov bytoviek – majetok jeho obyvateľov, spodné vody spôsobujú stály pohyb pôdy a tým aj poškodzovanie múrov domov, praskanie, výrazné medzery v stenách sstavieb /najmä budovy Policajnej akadémie a bytovky, domy na Rendezi/

6/ KANALIZAČNÉ, ODPADOVÉ POTRUBIA
Na celom Rendezi sú už na povolenej kritickej únosnosti ako príklad uvediem, keď sme chceli poslanecky cez MÚ Rača realizovať opravu príjazdovej cesty a odvod splaškových vôd do kanalizačného potrubia pred bytovkami na Dopravnej 7-49 ŽSR to MÚ Rača nepovolili z   už maximálneho kapacitného preplneného kanalizačného potrubia z bytoviek na Rendezi. Z uvedených skutočností vyplýva, že kanalizačné potrubie ja kapacitne na hranici kolapsu s tak nemôže za žiadnych okolností prijať ďalšiu odpadovú vodu zo žiadnych potenciálnych nových bytoviek, domov.
7/ KVALITA ŽIVOTA BÝVANIA ĽUDÍ
Ústavné právo ľudí v spoločnosti – štáte na slobodné podnikanie –zhodnocovanie svojho zisku nemôže byť hodnotovo, spoločensky dôležitejšie viac ako ústavné právo ľudí na kvalitu svojho života, bývania. Zhrnuté: stavebné firmy, developerské spoločnosti nemôžu dosahovať svoj stavebný zisk na úkor kvality života obyvateľov bytoviek, domov.
ZÁVEROM
Vážení obyvatelia Rendezu, snažil som sa vám vysvetliť svojou prezentáciou na základe argumentov – faktov PREČO ZÁSADNE NESÚHLASÍM S VÁSTAVBOU BYTOVIEK, DOMOV, PREVÁDZOK NA CELOM ÚZEMÍ RENDEZU  plne rešpektujúc, že je len na vás aký názor si sami na túto problematiku vytvoríte. Rendez je už dlhoročne zastabilizované obytné územie /dĺžka územia 3 km a šírka cca 800 m vzdušnou čiarou/ a kapacitne už neznesie  akúkoľvek novú stavebnú zaťaženosť aby sa tým výrazne neznehodnotila kvalita života tu bývajúcich ľudí. Nedopusťme, vážení Rendezáci, aby sa nám, našim rodinám stal Rendez obrazne povedané štadiónom, ktorý ma maximálnu kapacitu 5000 divákov a STAVEBNÍ DEVELOPERI, STAVEBNÍ LOBISTI nás presviedčali, že sa na štadión zmestí ďalších 2500 divákov. Každý si dovolí toľko, koľko mu dovolíte a ja verím, že spolu ako vždy spoločensky, ľudsky zaberieme  a ochránime si náš Rendez, náš domov ako sme to dokázali už viackrát v minulosti. Od roku 1992 do 2017 som zorganizoval ako predseda petičných výborov proti výstavbám na Rendezi 9 úspešných petícií podaných cez podateľňu MÚ Rača, kde sme spoločne ako obyvatelia Rendezu /Východného/ MČ Rača dokázali stavebným developerom, že kvalita nášho života, bývania na celom území Rendezu je a bude našou prioritnou hodnotou číslo 1, ktorú si vždy spoločným záberom dokážeme aj ochrániť.
S úctou za pochopenie ďakujeCyril   S e k e r k a


Materiál vypracoval:  Cyril   S e k e r k a, poslanec za Rendez /Východné/  MČ Rača
0 komentárov:

Zverejnenie komentára